Diensten - 67261-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-L'Aquila: Drinkwater

2019/S 030-067261

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Regione Abruzzo — Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Sina e Risorse Estrattive del Territorio
CIG: 7774058B99
Via Leonardo da Vinci 6
L'Aquila
67100
Italië
Contactpersoon: Giovanni Cantone
E-mail: giovanni.cantone@regione.abruzzo.it
NUTS-code: ITF11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp

Adres van het kopersprofiel: http://www.regione.abruzzo.it/content/acque-minerali-e-termali

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.regione.abruzzo.it/content/acque-minerali-e-termali
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Regione Abruzzo — Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Sina e Risorse Estrattive del Territorio
Via Catullo 2
Pescara
65127
Italië
Contactpersoon: Giovanni Cantone
E-mail: giovanni.cantone@regione.abruzzo.it
NUTS-code: ITF13

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=ServiziDPC&servizio=LLL&stileDiv=sequenceLeft&template=intIndex&tom=DPC&b=diparDPC2

Adres van het kopersprofiel: http://www.regione.abruzzo.it/content/acque-minerali-e-termali

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Affidamento della concessione di acque minerali «S. Antonio — Sponga» nel Comune di Canistro (AQ) — Avviso pubblico di procedura di gara ad evidenza pubblica

Referentienummer: CIG: 7774058B99
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
41110000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione d'interesse per l'affidamento della concessione di acque minerali «Sant’Antonio — Sponga» nel Comune di Canistro (AQ).

Regione Abruzzo, ai sensi della legge regionale n. 15/2002 s.m.i. («Disciplina sulle Acque Mineralie Termali»), intende verificare l’interesse nei confronti della suddetta Concessione da parte di Operatorieconomici intenzionati allo sfruttamento dell’Acqua Minerale riconosciuta dal Ministero della Salute cone «Fonte Sant'Antonio — Sponga» e pertanto individuarne il soggetto concessionario assegnatario attraverso un confronto competitivo nel rispetto dei principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, conformandosi, per tale scopo e ottemperando, per quanto possibile, al vigente Codice sugli Appalti e Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 340 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comune di Canistro — Provinvia de L'Aquila — Regione Abruzzo

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La procedura ha ad oggetto l’assegnazione della Concessione mineraria «Sant'Antonio —Sponga» per lo sfruttamento dell’Acqua Minerale captata per mezzo di un bottino di presa. La portata dell'acqua in concessione è di 50 litri/secondo.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: A) Organico del personale – con particolare riferimento alla struttura tecnica operativa, nonché possesso di certificazioni di qualità / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: B) Programma di coltivazione del giacimento comprensivo di Piano industriale / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Fissato nel valore della concessione (canoni a favore di Regione Abruzzo) / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 340 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 360
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Da regolare con il futuro Concessionario tramite «Disciplinare di Concessione» come specificato nel Bando di gara

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/06/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/06/2019
Plaatselijke tijd: 15:30
Plaats:

Via Catullo 2 — Pescara — CAP 65127 — Sede Regione Abruzzo

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

La prima seduta è pubblica previa registrazione

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
L'Aquila
67100
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Il ricorso avverso il bando deve essere proposto entro il 15.3.2018

Il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni ad essa, deve essere impugnato nel termine di 30 giorni decorrente dal momento in cui gli atti, corredati da motivazione, sono resi concretamente disponibili, giusta previsione di cui al comma 1, art. 29, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019