TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 67310-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Delen van radio- en radaruitrusting

2018/S 031-067310

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
3 Regionalna Baza Logistyczna
121390415
ul. Montelupich 3
Kraków
30-901
Polen
Contactpersoon: Agnieszka Gnieciak
E-mail: 3rblog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Fax: +48 261137546
NUTS-code: PL213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.3rblog.wp.mil.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.3rblog.wp.mil.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Jednostka Wojskowa
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa zestawów naprawczych do sprzętu łączności

Referentienummer: 44/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32352100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów naprawczych do sprzętu łączności, tj.:

— 5 kpl. zestawów naprawczych do radiostacji RRC 9211,

— 2 kpl. zestawów naprawczych do radiostacji RRC 9311 AP.

Każdy z zestawów naprawczych winien zostać ukompletowany zgodnie z wykazem ukompletowania jednego kpl. zestawu naprawczego zamieszczonym w dokumentacji postępowania.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32352000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL815
Voornaamste plaats van uitvoering:

3Regionalna Baza Logistyczna: Skład Jawidz, 27-011 Spiczyn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów naprawczych do sprzętu łączności.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia:

— 5 kpl. zestawów naprawczych do radiostacji RRC 9211,

— 2 kpl. zestawów naprawczych do radiostacji RRC 9311.

Każdy z zestawów naprawczych winien zostać ukompletowany zgodnie z wykazem ukompletowania jednego kpl. zestawu naprawczego zamieszczonym w dokumentacji postępowania.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 15/11/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Końcową datą realizacji zamówienia będzie data 15.11.2018 r., albo 12.10.2018 r. albo 14.9.2018 r. zgodnie z terminem zadeklarowanym w złożonej ofercie przez wykonawcę, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza. Termin realizacji Wymaga się wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 125 000 PLN.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie ww. warunku muszą wykazać wszyscy wykonawcy, którzy będą odpowiedzialni za wykonanie czynności objętych wymogiem posiadania ww. uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu zobowiązany jest on dołączyć do składanej oferty:

— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w zakresie opisanym w dokumentacji postępowania.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w zakresie danego zadania, w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3.12.2001 roku w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (DZ. U. z 2001 r., Nr 145 poz. 1625 z późn. zm.) tj. koncesję WT XI ust. 1 pkt 4.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizacji dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.

Za dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia zamawiający będzie uznawał dostawy części do sprzętu łączności.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie ww. warunku musi wykazać co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Nie jest dopuszczalne „sumowanie” spełniania powyższego warunku przez podmioty nie posiadające samodzielnie wymaganego doświadczenia.

W niniejszym postępowaniu wykonawca w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Eventuele minimumeisen:

Minimalny, poziom zdolności wymagany przez zamawiającego w zakresie powyższego warunku to wykazanie przez wykonawcę (poprzez złożenie w tym zakresie oświadczenia a następnie przedstawienie dowodów) należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostawy odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN.

W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jest on zobowiązany dołączyć do składanej oferty:

— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w zakresie opisanym w dokumentacji postępowania,

— w przypadku, gdy wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów - dla każdego z tych podmiotów składa odrębny formularz JEDZ w zakresie opisanym w dokumentacji postępowania oraz pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w zakresie danego zadania, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie do złożenia poniższych dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunku:

1) wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane;

2) dowodów, czy dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do dokumentacji postępowania.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/03/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/03/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

3 Regionalna Baza Logistyczna. 30-901 Kraków, Ul. Montelupich 3, bud. 28, sala 012

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wraz z ofertą każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ

— w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

— w przypadku, gdy wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów dla każdego z tych podmiotów składa odrębny formularz JEDZ oraz pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2. Każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.

W niniejszym postępowaniu zamawiający zastosuje procedurę przewidzianą w art. 24 aa ustawy Pzp.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, przed udzieleniem zamówienia zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie poniższych dokumentów:

A. Potwierdzających spełnianie warunków udziału, tj;

1) koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3.12.2001 roku w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (DZ. U. z 2001 r., Nr 145 poz. 1625 z późn. zm.) tj. koncesję WT XI ust. 1 pkt 4.

2) wykazu wykonanych dostaw;

3) dowodów, czy dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

B: Potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, tj.:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 oraz 21 ustawy Pzp;

2) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;

3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego wskazane w pkt. B ppkt 1) ÷5) dokumenty zobowiązany będzie złożyć odpowiednio:

— wykonawca,

— w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

— w przypadku, gdy wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów - wskazane w ppkt 1)÷5) dokumenty wykonawca zobowiązany będzie złożyć dla każdego z tych podmiotów.

Wraz z ofertą wykonawca składa:

— druk OFERTA lub własne oświadczenie zawierające treść przewidzianą we wzorze druku OFERTA,

— formularz cenowy,

— wykaz ukompletowania każdego z oferowanych zestawów naprawczych będących przedmiotem zamówienia. Wykaz winien zawierać wyszczególnienie nazw wszystkich elementów stanowiących ukompletowanie danego zestawu oraz nr indeksu/nr dokumentu/ rysunku stosowany dla danego elementu przez wykonawcę,

— oświadczenie wykonawcy, iż oferowane zestawy naprawcze będą spełniać wszystkie wymagania określone przez zamawiającego,

— oświadczenie wykonawcy, iż dostarczone zestawy naprawcze będą oznakowane kodem kreskowym.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w rozdz. VI ustawy Pzp dla postępowań, których wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również uprawnionym do wnoszenia środków ochrony prawnej organizacjom.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

7. Terminy składania odwołań:

a) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane.

Przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

d) jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2018