Diensten - 67313-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Lublin: Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken

2019/S 030-067313

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
Lublin
20-075
Polen
Contactpersoon: Arkadiusz Panecki
Telefoon: +48 815349257
E-mail: zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl
Fax: +48 815349239
NUTS-code: PL81

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gddkia.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.gddkia.gov.pl;https://gddkia.eb2b.com.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://gddkia.eb2b.com.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zarządzanie drogami krajowymi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku Dęblin – Moszczanka” wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego.

Referentienummer: O.LU.D-3.2411.3.2019.ap
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71322000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zamówienie obejmuje wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku Dęblin – Moszczanka, w tym: odcinek nr 1: przebudowę drogi krajowej nr 48 od km 153+520 do km 155+378 /na długości 1,858 km w m. Dęblin/ odcinek nr 2: rozbudowę drogi krajowej nr 48 od km 158+389 do km 164+475 /na długości 6,086 km w terenie częściowo zabudowanym/

Wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru autorskiego.

Dokumentacja Projektowa będąca przedmiotem zamówienia składa się m. in. z następujących opracowań projektowych (lub zespołów opracowań projektowych):

— opracowania z zakresu analizy i prognozy ruchu,

— opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów projektowania dróg (mapa do celów projektowych),

— opracowania geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne,

— opracowania środowiskowe,

— opracowania ekonomiczno-finansowe,

— opracowania techniczne, z rozwiązaniami projektowymi w zakresie branży drogowej, mostowej i branż towarzyszących.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71354000
71340000
71240000
71320000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL81
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zamówienie obejmuje wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku Dęblin – Moszczanka, w tym: odcinek nr 1: przebudowę drogi krajowej nr 48 od km 153+520 do km 155+378 /na długości 1,858 km w m. Dęblin/ odcinek nr 2: rozbudowę drogi krajowej nr 48 od km 158+389 do km 164+475 /na długości 6,086 km w terenie częściowo zabudowanym/

Wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru autorskiego.

Dokumentacja Projektowa będąca przedmiotem zamówienia składa się m. in. z następujących opracowań projektowych (lub zespołów opracowań projektowych):

— opracowania z zakresu analizy i prognozy ruchu,

— opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów projektowania dróg (mapa do celów projektowych),

— opracowania geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne,

— opracowania środowiskowe,

— opracowania ekonomiczno-finansowe,

— opracowania techniczne, z rozwiązaniami projektowymi w zakresie branży drogowej, mostowej i branż towarzyszących.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie personelu / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Termin realizacji Umowy wyniesie 48 miesięcy od udzielenia zamówienia.

W powyższym terminie mieszczą się:

— 17 m-cy - Etap I ÷ IV Umowy,

— 7 m-cy - Etap V Umowy,

— 24 m-ce Etap VI Umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 PLN

3. Wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wyk. umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Wykonawcy:

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w opracowaniu, w ciągu ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługi o parametrach określonych w Sekcji Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów – lit. a) Wykonawcy.

2) Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do niżej wymienionych funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji, spełniające wymagania określone w Sekcji Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów – lit. b) Osób;

2. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Eventuele minimumeisen:

a) Wykonawcy: Wykonawca zobowiązany do wykazania się doświadczeniem przy opracowaniu, w ciągu ostatnich 10 lat, przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: jednej lub dwóch dokumentacji projektowych w stadium Projektu Budowlanego dla budowy lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. GP o łącznej długości min. 4 km, odebranych następnie Protokołem odbioru dokumentacji projektowej lub dokumentem równoważnym. b) osób: Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby dokładnie w ilości wymaganej przez Zamawiającego, które spełniają następujące wymagania:

A) osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektanta Drogowego: wymagana liczba osób: 1 osoba z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej Doświadczenie zawodowe: Wymóg doświadczenia przy opracowaniu jednej lub dwóch dokumentacji projektowych w stadium Projektu Budowlanego budowy lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. GP dla których uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o łącznej długości min. 4 km na stanowisku Projektanta Drogowego lub Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej, odebranych następnie Protokołem odbioru dokumentacji projektowej lub dokumentem równoważnym. B) osoba proponowana do pełnienia funkcji Sprawdzającego dokumentację branży drogowej: - wymagana liczba osób: 1 osoba z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

Doświadczenie zawodowe: Wymóg doświadczenia przy opracowaniu lub sprawdzaniu jednej lub dwóch dokumentacji projektowych w stadium Projektu Budowlanego budowy lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. GP dla których uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o łącznej długości min. 4 km, na stanowisku Projektanta Drogowego lub Sprawdzającego dokumentację branży drogowej, odebranych następnie Protokołem odbioru dokumentacji projektowej lub dokumentem równoważnym. Uwagi: Zamawiający nie dopuszcza pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych powyżej przez tą samą osobę. Przez pojęcie „na stanowisku Projektanta drogowego lub Sprawdzającego dokumentację branży drogowej” należy rozumieć pełnienie funkcji Projektanta lub Sprawdzającego w myśl art. 20 ustawy z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 j.t. z późn. zmianami), Wykaz „Innych Ekspertów”, których udział powinien zapewnić Wykonawca na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, ale dla których nie wymaga się przedłożenia w Ofercie kandydatów na stanowiska Innych Ekspertów ani informacji i dokumentów ich dotyczących zamieszczono w OPZ A. „Główne wytyczne i podstawowe założenia do Opisu Przedmiotu Zamówienia”.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane, ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostały zawarte w SIWZ.

3. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Tomie II i Tomie III SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl/

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji Alfa w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące także tych podmiotów.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z tych Wykonawców.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

7. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.)

8.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 oraz 8 ustawy Pzp.

10. Szacuje się, iż termin realizacji Umowy wyniesie 48 miesięcy od udzielenia zamówienia.

W powyższym terminie mieszczą się:

a) 17 miesięcy dla realizacji obowiązków określonych w § 1 ust. 1a IPU (realizacja Etapów I ÷ IV Umowy),

B) 7 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych określonych w § 1 ust. 1b IPU (realizacja Etapu V Umowy),

c) 24 miesiące dla realizacji robót budowlanych wraz z okresem rękojmi za wady dla realizacji obowiązków określonych w § 1 ust. 1c IPU (realizacja Etapu VI Umowy)

11. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

12. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zakresie opisanym w SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019