Diensten - 67327-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Reda: Verwijderen, schoonmaken en ontsmetten binnen een stedelijke en/of landelijke omgeving

2019/S 030-067327

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Miasto Reda
PL633
ul. Gdańska 33
Reda
84-240
Polen
Telefoon: +48 586788028
E-mail: sekretariat@reda.pl
Fax: +48 586788043
NUTS-code: PL633

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.reda.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/reda

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.pl/pn/reda
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://platformazakupowa.pl/pn/reda
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Letnie i zimowe sprzątanie dróg, sprzątanie koszy i zagospodarowanie zieleni na terenie miasta Redy w latach 2019-2021

Referentienummer: 2.ZF.PN.U.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90600000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest Letnie i zimowe sprzątanie dróg, sprzątanie koszy i zagospodarowanie zieleni na terenie miasta Redy w latach 2019 do 2021. Zamawiający dzieli zamówienie na trzy części. Część 1 Zamiatanie śmieci i usuwania śniegu z terenów gminnych w latach 2019 do 2021 r.

Część 2 Zagospodarowanie zieleni gminnej w latach 2019 do 2021 r.

Część 3 Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne z koszy ulicznych w latach 2019 do 2021 r.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności zamiataniu śmieci, usuwaniu śniegu, obsłudze pojazdów i sprzętu, koszeniu trawy, obsłudze pojazdów i sprzętu opróżnianiu koszy, kierowaniu pojazdami i urządzeniami pomocniczymi, przenoszeniu i wstawianiu koszy ulicznych, kierowaniu pojazdami, i maszynami.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zamiatanie śmieci i usuwania śniegu z terenów gminnych w latach 2019–2021 r.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: zamiatania śmieci w tym piasku, wolno leżących śmieci, liści w okresie jesiennym, chwastów, usuwanie wyrastającej darni z chodników (tj. wycięcie darni i pełne odkrycie obrzeża chodnikowego lub krawężnika drogowego) i usuwania śniegu z terenów gminnych i będących we władaniu gminy wymienionych niżej:

1) dróg powiatowych oraz chodników i parkingów znajdujących się przy nich (załączniki nr 1, 2 i 3 do SOPZ),

2) dróg gminnych i dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Miasto Reda oraz chodników i parkingów znajdujących się przy nich (załączniki nr 1, 2 i 3 do SOPZ), w tym parkingów zlokalizowanych na działkach gminnych 81/11; 81/8 i 82/6 (obręb 1), 527/6 (obręb 1) i alejek parkowych, przejść labiryntowych przez tory zlokalizowanych przy ul. Cechowej i al. Lipowej oraz działek 62/61 i 62/58 (obręb 1) oraz działki 1185 (pętla),

3) przejść podziemnych przy dworcu PKP z wejściami do tunelu od strony ul. Fenikowskiego, ul. Gdańskiej i Leśnej oraz przejścia podziemnego na przedłużeniu ul. Gniewowskiej i Sobieskiego wraz z wejściami,

4) przystanków komunikacji miejskiej,

5) ciągów pieszych na cmentarzach w tym terenu wokół kaplicy cmentarnej znajdującej się na cmentarzu położonym przy ul. Gniewowskiej i Gdańskiej,

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Realizacja zimowego odśnieżania dróg odbywać się będzie w okresie:

1) od 1.11.2019 r. do 31.3.2020 r.,

2) od 1.11.2020 r. do 31.3.2021 r.,

1. Okres realizacji zadania w zakresie letniego zamiatania dróg w latach 2019–2021 trwa od dnia podpisania umowy do 31.10.2019 r oraz od 1 kwietnia do 31.10.2020 roku.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zagospodarowanie zieleni gminnej

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa związania z zagospodarowaniem zieleni:

1) urządzonej zielni gminnej położonej w następujących terenach:

a) pasów drogowych (wykaz w załączniku nr 1)

b) Miejskiego Parku Rodzinnego o powierzchni całkowitej 53 406 m2 (zw. dalej MPR),

c) parku Ciechocino o powierzchni całkowitej wynosi 24 000 m2,

d) skwerku u zbiegu ulic Obwodowej/ Osadniczej/ Norwida, którego powierzchnia całkowita wynosi 2 404 m2,

e) terenu rekreacyjnego położonego przy ul. Garncarskiej, którego powierzchnia całkowita wynosi 667 m2,

f) terenu rekreacyjnego przy ul. Harcerskiej, którego powierzchnia całkowita wynosi 340 m2,

2) nieurządzonej zielni gminnej położonej w następujących terenach:

a) w obszarze pasów drogowych (wykaz w załączniku nr 1)

b) boiska przy ul. 12 Marca, którego powierzchnia całkowita wynosi 5 000 m2.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 31.3.2021 roku, przy czym rozróżniono okres utrzymania letniego, które trwa od dnia podpisania umowy do 31.10.2019 r. i 1 kwietnia do 31.10.2020 roku oraz utrzymania zimowego od 1 listopada danego roku do 31 marca roku następnego.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne z koszy ulicznych w latach 2019–2021

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia są usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadające się do recyklingu oraz usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadające się do recyklingu z koszy ulicznych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.3.2021 roku i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Część 1 Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zw. Dalej BDO, jako transportujący odpady.

Część 2 Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zw. Dalej BDO, jako transportujący odpady.

Część 3 Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zw. Dalej BDO, jako transportujący odpady.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Część 1 Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca przedłoży zamawiającemu informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę 200 000 PLN w okresie nie wcześniejszym niż jeden miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Część 2 Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca przedłoży zamawiającemu informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę 50 000 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż jeden miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Część 3 Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca przedłoży zamawiającemu informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę 50 000 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż jeden miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Część 1

— Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 usługę o charakterze ciągłym, trwająca co najmniej dwa lata, polegającą na odśnieżaniu dróg o łącznej długości co najmniej 80 km.

— Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 usługę o charakterze ciągłym, trwającą co najmniej dwa lata, polegającą na zamiataniu ulic o łącznej długości co najmniej 40 km.

Część 2 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 usługę o charakterze ciągłym, trwającą co najmniej dwa lata, polegającą na koszeniu trawy na terenach o powierzchni co najmniej 200 000 m2.

Część 3 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 usługę o charakterze ciągłym, trwającą co najmniej dwa lata polegającą na opróżnianiu koszy ulicznych na obszarze zamieszkałym o liczbie min. 20 000 mieszkańców.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zmiany do umowy dla każdej części zamówienia, z uwagi na brak technicznej możliwości wpisania wszystkich zmian do niniejszego ogłoszenia zostały opisane szczegółowo w projektach umów dla każdej z części

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/05/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:05
Plaats:

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, POLSKA, pokój nr 210

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Komisyjne otwarcie ofert

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019