Diensten - 67337-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Letland-Riga: Organiseren van seminars

2019/S 030-067337

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
90002056949
Ventspils iela 53
Rīga
LV-1002
Letland
Contactpersoon: Jānis Ukše
Telefoon: +371 67359128
E-mail: pasts@bti.gov.lv
Fax: +371 67359159
NUTS-code: LV00

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bti.gov.lv

Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/16673

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/16673
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/16673
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Speciālistu apmācība bērnu tiesību aizsardzības jomā

Referentienummer: VBTAI 2019/5.8-7/1/ESF
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79951000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Iepirkuma procedūras pirmajā daļā tiks slēgts līgums par 2790 (divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit) speciālistu apmācību, no tiem: 1.1. 40 (četrdesmit) akadēmisko stundu programmās tiks apmācīti 1395 (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit pieci) speciālisti; 1.2. 24 (divdesmit četru) akadēmisko stundu programmās tiks apmācīti 1395 (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit pieci) speciālisti; 2. Iepirkuma procedūras otrajā daļā tiks slēgts līgums par 835 (astoņi simti trīsdesmit pieci) speciālistu apmācību, no tiem: 2.1. 40 (četrdesmit) akadēmisko stundu programmās tiks apmācīti 460 (četri simti sešdesmit) speciālisti; 2.2. 24 (divdesmit četru) akadēmisko stundu programmās tiks apmācīti 375 (trīs simti septiņdesmit pieci) speciālisti.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 270 224.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Speciālistu apmācība zināšanu profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmās un metodoloģijā 40 (četrdesmit) un 24 (divdesmit četru) akadēmisko stundu programmās

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79951000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00
Voornaamste plaats van uitvoering:

Visā Latvijas Republikas teritorijā.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pirmajā iepirkuma procedūras daļā sniedzamie pakalpojumi ir noteikti iepirkuma procedūras 2.3. .punktā

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 206 767.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 20
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekts Nr.9.2.1.3/16/I/001 „Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē”

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Speciālistu apmācība zināšanu profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmās un metodoloģijā 40 (četrdesmit) un 24 (divdesmit četru) akadēmisko stundu programmās

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79951000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00
Voornaamste plaats van uitvoering:

Visā Latvijas Republikas teritorijā.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Otrajā iepirkuma procedūras daļā sniedzamie pakalpojumi noteikti iepirkuma procedūras 2.4. punktā.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 63 457.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 20
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekts Nr.9.2.1.3/16/I/001 „Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē”

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Informācija iepirkuma procedūras Nr. VBTAI 2019/5.8-7/1/ESF nolikumā.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

2014. gada 1. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 173 "Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu"

III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Informācija iepirkuma procedūras Nr. VBTAI 2019/5.8-7/1/ESF nolikumā un pircēja profilā EIS

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Lets
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Informācija iepirkuma procedūras Nr. VBTAI 2019/5.8-7/1/ESF nolikumā un pircēja profilā EIS

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019