TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 67342-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Valladolid: Gegevensbeveiligingssoftware

2018/S 031-067342

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Consejería de Fomento y Medio Ambiente — Junta de Castilla y León
C/ Rigoberto Cortejoso, 14
Valladolid
47014
Spanje
Contactpersoon: Servicio de Contratación Administrativa
Telefoon: +34 983419000
E-mail: scoad.fyma@jcyl.es
Fax: +34 983419961
NUTS-code: ES41

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.contratacion.jcyl.es

Adres van het kopersprofiel: http://www.contratacion.jcyl.es

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.contratacion.jcyl.es
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Registro General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
C/ Rigoberto Cortejoso, 14
Valladolid
47014
Spanje
Telefoon: +34 983419000
E-mail: solbarlib@jcyl.es
Fax: +34 983419854
NUTS-code: ES41

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.contratacion.jcyl.es

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Implantación de un sistema centralizado de custodia de certificados, autenticación y firma electrónica de empleados públicos, cofinanciado por el FEDER

Referentienummer: A2018/000529
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48732000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Implantación de un sistema centralizado de custodia de certificados, autenticación y firma electrónica de empleados públicos para la Administración de la Comunidad de Castilla y León, cofinanciado por el FEDER.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 445 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Certificados y firma centralizada

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48732000
79132100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES41
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de 5 000 certificados de empleado público. Un sistema centralizado de custodia de certificados, autenticación y firma electrónica licenciado para un mínimo de 2 500 usuarios/certificados. Y los trabajos necesarios para la implantación tanto del sistema centralizado de custodia de certificados, autenticación y firma centralizada, como de implantación de oficinas de registro de certificados.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo de Castilla y León 2014-2020.
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Soportes criptográficos

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48732000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES41
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de 5 000 tarjetas criptográficas para la creación y almacenamiento de certificados.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 45 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo de Castilla y León 2014-2020.
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Las indicadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/03/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/04/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

C/ Rigoberto Cortejoso, 14.

47014 VALLADOLID

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Acto público.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León
Plaza de la Catedral, 5
Zamora
49001
Spanje
Telefoon: +34 980559800
E-mail: tribunalcontratoscyl@ccyl.es
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Servicio de Contratación Administrativa
C/ Rigoberto Cortejoso, 14
Valladolid
47014
Spanje
Telefoon: +34 983419000
E-mail: scoad.fyma@jcyl.es
Fax: +34 983419961
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2018