TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 67371-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Medische apparatuur

2018/S 031-067371

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
UMBAL „Sveta Anna“ — Sofiya AD
130367715
zh.k. „Mladost“ No. 1, ul. „Dimitar Mollov“ No. 1
Sofiya
1750
Bulgarije
Contactpersoon: Boyan Avdzhiyski / Diana Bengarska
Telefoon: +359 29759011
E-mail: otdel.opd@abv.bg
Fax: +359 29759011
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sveta-anna.eu/

Adres van het kopersprofiel: http://www.sveta-anna.eu/OP.html

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на медицинско оборудване за операционни зали към Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ „Света Анна“ — София АД

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Обществената поръчка обхваща доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на медицинско оборудване за операционни зали към Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ „Света Анна“ — София АД, включващо:

1. операционна маса — 4 броя;

2. операционна лампа от две тела — 2 броя;

3. операционна лампа от едно тяло — 1 брой.

Изброеното медицинско оборудване следва да бъде в пълно съответствие с техническата спецификация, изготвена от Възложителя, приложена към документацията за участие в процедурата. Договорът ще се сключи за период от 12 месеца, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка от Възложителя. Лечебното заведение няма задължение за закупуването на пълния обем медицинско оборудване, предмет на процедурата и описано в документацията за участие.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 245 230.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Операционни зали към Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ „Света Анна“ — София АД.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обществената поръчка обхваща доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на медицинско оборудване за операционни зали към Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ „Света Анна“ — София АД, включващо:

1. операционна маса — 4 броя;

2. операционна лампа от две тела — 2 броя;

3. операционна лампа от едно тяло — 1 брой.

Изброеното медицинско оборудване следва да бъде в пълно съответствие с техническата спецификация, изготвена от Възложителя, приложена към документацията за участие в процедурата. Договорът ще се сключи за период от 12 месеца, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка от Възложителя. Лечебното заведение няма задължение за закупуването на пълния обем медицинско оборудване, предмет на процедурата и описано в документацията за участие.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 238-493684
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ДОП-26
Benaming:

Доставка на медицинско оборудване за операционни зали към Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ „Света Анна“ — София АД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Дъчмед Интернешънъл“ ЕООД
130928543
ж.к. „Лозенец“, ул. „Бигла“ № 48, ет. 5
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29200123
E-mail: info@dutchmed.bg
Fax: +359 29200384
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 245 230.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018