TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 67422-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Reactiemotorbrandstof van het kerosinetype

2018/S 031-067422

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
DCSEA-EMA
Case nº 68 — 60 boulevard du Général Martial Valin — CS 21623
Paris Cédex 15
75509
Frankrijk
Telefoon: +33 155588093
E-mail: dcsea.resp-achat-invest.fct@intradef.gouv.fr
NUTS-code: FR105

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.marches-publics.gouv.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Approvisionnement courant carburants aériens 2018

Referentienummer: 2017-005-DCSEA
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09131100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1er marché spécifique relatif à l'approvisionnement courant en carburants aériens des établissements du service des essences des armées (S.E.A) et de ses clients en France métropolitaine

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 125 039 374.94 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09131100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

«F-35 - dDP train» — Livraison par wagons-réservoirs civils de carburéacteur.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09131100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

«F-35 - eXW train» — Enlèvement ex-dépôt de carburéacteur par train affrété par le SEA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09131100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

«F-35 - dDP caboteur» — Livraison par navire civil de carburéacteur.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09131100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

«F35 — nord» — Livraison par camion-citerne civil de carburéacteur dans les régions Ile de France et Hauts de France.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09131100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

«F-35 — grand-Ouest» — Livraison par camion-citerne civil de carburéacteur dans les régions Bretagne — Normandie — Pays de la Loire — Centre Val de Loire.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09131100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

«F-35 — nord-Est» — Livraison par camion-citerne civil de carburéacteur dans les régions Grand-Est et bourgogne Franche-Comté.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09131100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

«F-35 - nouvelle Aquitaine» — Livraison par camion-citerne civil de carburéacteur dans la région nouvelle aquitaine.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09131100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

«F-35 — sud-Est» — Livraison par camion-citerne civil de carburéacteur dans les régions Occitanie — Provence-Alpes-Côte-d'Azur — Auvergne-Rhône-Alpes.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09131100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

«F-35 — Corse» — Livraison par camion-citerne civil de carburéacteur dans la région CORSE.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09131100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

«F-18 — Grand-Ouest» — Livraison par camion-citerne civil d'essence aviation dans les régions Bretagne-Normandie- pays de la Loire — Centre Val de Loire.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09131100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

«F-18 — Nouvelle Aquitaine» — Livraison par camion-citerne civil d'essence aviation dans la région nouvelle aquitaine.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09131100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

«F-18 — Sud-Est» — Livraison par camion-citerne civil d'essence aviation dans les régions Occitanie — Provence-Alpes-Côte d'Azur — Auvergne-Rhône-ALPES.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09131100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

«F-18 — Corse» — Livraison par camion-citerne civil d'essence aviation dans la région CORSE.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09131100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

«F-35 — Exw» — Enlèvement ex-dépôt de carburéacteur par camion-citerne.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1300130551
Perceel nr.: 1
Benaming:

«F-35 — dDP train» — Livraison par wagons-réservoirs civils de carburéacteur

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Société AOT Energy
7 boulevard de France
Braine l'Alleud
1420
België
NUTS-code: BE

Internetadres: http://www.aotenergy.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sica du Silo Rochelle Pallice — sISP
69 rue Montcalm
La Rochelle
17000
Frankrijk
NUTS-code: FRI32

Internetadres: http://www.sica-atlantique.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 468 192.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1300130551
Perceel nr.: 2
Benaming:

«F-35 — eXW train» — Enlèvement ex-dépôt de carburéacteur par train affrété par le SEA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Société AOT Energy
7 boulevard de France
Braine l'Alleud
1420
België
NUTS-code: BE

Internetadres: http://www.aotenergy.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SICA du Silo Rochelle Pallice — sISP
69 rue Montcalm
La Rochelle
17000
Frankrijk
NUTS-code: FRI32

Internetadres: http://www.sica-atlantique.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1300130520
Perceel nr.: 2
Benaming:

«F-35 - eXW train» — Enlèvement ex-dépôt de carburéacteur par train affrété par le SEA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Société total marketing France
Direction Aviation France 24 Cours Michelet
Puteaux
92800
Frankrijk
NUTS-code: FR105

Internetadres: http://www.totalmarketingfrance.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 56 958 052.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1300130502
Perceel nr.: 2
Benaming:

«F-35 — eXW train» — Enlèvement ex-dépôt de carburéacteur par train affrété par le SEA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Société BP France
immeuble Le Cervier 12 avenue des Béguines
Cergy-Pontoise Cédex
95866
Frankrijk
NUTS-code: FR108

Internetadres: http://www.bp.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1300130521
Perceel nr.: 3
Benaming:

«F-35 — dDP caboteur» — Livraison par navire civil de carburéacteur

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Société Unioil Supply
œstre Havnegade 16
Aalborg
9000
Denemarken
NUTS-code: DK

Internetadres: http://www.unioil-supply.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 407 200.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1300130501
Perceel nr.: 4
Benaming:

«F-35-Nord» — Livraison par camion-citerne civil de carburéacteur dans les régions Ile-de-France et Hauts de France

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Société des Pétroles Shell
307 rue d'Estienne d'Orves
Colombes Cedex
92708
Frankrijk
NUTS-code: FR105

Internetadres: http://www.shell.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 486 363.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1300130520
Perceel nr.: 5
Benaming:

«F-35 — Grand Ouest» — Livraison par camion-citerne civil de carburéacteur dans les régions Bretagne-Normandie —Pays de la Loire — Centre Val de Loire

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Société total marketing France
direction Aviation France 24 Cours Michelet
Puteaux
92800
Frankrijk
NUTS-code: FR105
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 422 149.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1300130501
Perceel nr.: 5
Benaming:

«F-35 - grand Ouest» — livraison par camion-citerne civil de carburéacteur dans les régions Bretagne-Normandie — Pays de la Loire-centre val de Loire

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Société des Pétroles Shell
307 rue d'Estienne d'Orves
Colombes Cedex
92708
Frankrijk
NUTS-code: FR105

Internetadres: http://www.shell.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 155 672.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1300130502
Perceel nr.: 5
Benaming:

«F-35 — Grand Ouest — Livraison par camion-citerne civil de carburéacteur dans les régions Bretagne — Normandie — Pays de la Loire — centre val de loire

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Société BP France
immeuble Le Cervier 12 avenue des Béguines
Cergy-Pontoise Cedex
95866
Frankrijk
NUTS-code: FR108

Internetadres: http://www.bp.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 328 707.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1300130501
Perceel nr.: 6
Benaming:

«F-35 - nord-Est» — livraison par camion-citerne civil de carburéacteur dans les régions Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Société des pétroles Shell
307 rue d'Estienne d'Orves
Colombes Cedex
92708
Frankrijk
NUTS-code: FR105

Internetadres: http://www.shell.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 472.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1300130520
Perceel nr.: 6
Benaming:

«F-35 - nord-Est» — Livraison par camion-citerne civil de carburéacteur dans les régions GRAND-EST et Bourgogne-Franche-Comté

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
société total marketing france
direction Aviation France 24, Cours Michelet
Puteaux
92800
Frankrijk
NUTS-code: FR105

Internetadres: http://www.totalmarketingfrance.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 221 090.10 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1300130484
Perceel nr.: 6
Benaming:

«F-35 - nord-Est» — Livraison par camion-citerne civil de carburéacteur dans les régions GRAND-EST et Bourgogne-Franche-Comté

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Société World Fuel Service France
37 avenue Ledru Rollin 37-39 Gare de Lyon C/O Regus
Paris
75012
Frankrijk
NUTS-code: FR101

Internetadres: http://www.wfscorp.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 132 820.80 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1300130520
Perceel nr.: 7
Benaming:

«F-35-Nouvelle Aquitaine» — Livraison par camion-citerne civil de carburéacteur dans la région nouvelle aquitaine

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Société total marketing France
direction Aviation France 24 Cours Michelet
Puteaux
92800
Frankrijk
NUTS-code: FR105

Internetadres: http://www.totalmarketingfrance.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 203 901.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1300130502
Perceel nr.: 7
Benaming:

«F-35-Nouvelle Aquitaine» — Livraison par camion-citerne civil de carburéacteur dans la région Nouvelle Aquitaine

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Société BP France
immeuble Le Cervier 12 avenue des Béguines
Cergy-Pontoise Cedex
95866
Frankrijk
NUTS-code: FR108

Internetadres: http://www.bp.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 73 530.80 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1300130551
Perceel nr.: 7
Benaming:

«F-35-Nouvelle Aquitaine» — Livraison par camion-citerne civil de carburéacteur dans la région nouvelle aquitaine

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Société AOT Energy
7 boulevard de France
Braine L'Alleud
1420
België
NUTS-code: BE

Internetadres: http://www.aotenergy.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SICA du Silo Rochelle Pallice — sISP
69 rue Montcalm
La Rochelle
17000
Frankrijk
NUTS-code: FRI32

Internetadres: http://www.sica-atlantique.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 866.44 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1300130580
Perceel nr.: 7
Benaming:

«F-35-Nouvelle Aquitaine» — Livraison par camion-citerne civil de carburéacteur dans la région nouvelle aquitaine

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Société REPSOL
44 rue Mendez Alvaro
Madrid
28045
Spanje
NUTS-code: ES3
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 306 408.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1300130580
Perceel nr.: 8
Benaming:

«F-35 - sud-Est» — Livraison par camion-citerne civil de carburéacteur dans les régions Occitanie — Provence-Alpes-Côte d'Azur — Auvergne-Rhône-Alpes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Société REPSOL
44 rue Mendez Alvaro
Madrid
28045
Spanje
NUTS-code: ES30

Internetadres: http://www.repsol.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 301 746.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1300130502
Perceel nr.: 8
Benaming:

«F-35 - sud-Est» — livraison par camion-citerne civil de carburéacteur dans les régions Occitanie — Provence-Alpes-Côte d'Azur — Auvergne-Rhône-Alpes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Société BP France
immeuble Le Cervier 12 avenue des Béguines
Cergy-Pontoise Cedex
95866
Frankrijk
NUTS-code: FR108

Internetadres: http://www.bp.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 223 678.80 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1300130501
Perceel nr.: 8
Benaming:

«F-35 - sud-Est» — livraison par camion-citerne civil de carburéacteur dans les régions Occitanie — Provence — Alpes-Côte d'Azur — Auvergne-Rhône-Alpes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Société des Pétroles Shell
307 rue d'Estienne d'Orves
Colombes Cedex
92708
Frankrijk
NUTS-code: FR105

Internetadres: http://www.shell.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 71 604.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1300130562
Perceel nr.: 8
Benaming:

«F-35 — sud-Est» — livraison par camion-citerne civil de carburéacteur dans les régions Occitanie — Provence-Alpes-Côte d'Azur — Auvergne-Rhône-ALPES

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Société Ginouves
ZI Toulon-Est 471 avenue Irène et Frédéric Joliot Curie
La Garde
83130
Frankrijk
NUTS-code: FRL05

Internetadres: http://www.ginouves.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 381 310.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1300130520
Perceel nr.: 9
Benaming:

«F-35 - corse» — Livraison par camion-citerne civil de carburéacteur dans la région CORSE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Société total marketing France
direction Aviation France 24, Cours Michelet
Puteaux
92800
Frankrijk
NUTS-code: FR105

Internetadres: http://www.totalmarketingfrance.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 406 697.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1300130520
Perceel nr.: 11
Benaming:

«F-18 — grand Ouest» — Livraison par camion-citerne civil d'essence aviation dans les régions Bretagne — Normandie — Pays de la Loire — Centre Val de Loire

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Société total marketing France
direction Aviation France 24 Cours Michelet
Puteaux
92800
Frankrijk
NUTS-code: FR105

Internetadres: http://www.totalmarketingfrance.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 132 538.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1300130520
Perceel nr.: 13
Benaming:

«F-18 — Nouvelle Aquitaine» — livraison par camion-citerne civil d'essence aviation dans la région Nouvelle Aquitaine

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Société total marketing France
direction Aviation France 24 Cours Michelet
Puteaux
92800
Frankrijk
NUTS-code: FR105
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 729 780.75 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1300130520
Perceel nr.: 14
Benaming:

«F-18 — sud-Est» — Livraison par camion-citerne civil d'essence aviation dans les régions Occitanie — Provence-Alpes-Côte d'Azur — Auvergne-Rhône-Alpes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Société total marketing France
direction Aviation France 24, Cours Michelet
Puteaux
92800
Frankrijk
NUTS-code: FR105

Internetadres: http://www.totalmarketingfrance.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 335 112.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1300130502
Perceel nr.: 15
Benaming:

«F-18 - Corse» — Livraison par camion-citerne civil d'essence aviation dans la région CORSE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Société BP France
immeuble Le Cervier 12 avenue des Béguines
Cergy-Pontoise Cedex
95866
Frankrijk
NUTS-code: FR108

Internetadres: http://www.bp.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 398.25 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1300130502
Perceel nr.: 16
Benaming:

«F-35-Exw» — Enlèvement ex-dépôt de carburéacteur par camion-citerne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Société BP France
immeuble Le Cervier 12 avenue des Béguines
Cergy-Pontoise Cedex
95866
Frankrijk
NUTS-code: FR108

Internetadres: http://www.bp.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 681 307.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1300130520
Perceel nr.: 16
Benaming:

«F-35-Exw» — Enlèvement ex-dépôt de carburéacteur par camion-citerne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Société total marketing France
direction Aviation France 24 Cours Michelet
Puteaux
92800
Frankrijk
NUTS-code: FR105

Internetadres: http://www.totalmarketingfrance.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1300130501
Perceel nr.: 16
Benaming:

«F-35-Exw» — Enlèvement ex-dépôt de carburéacteur par camion-citerne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Société des Pétroles Shell
307 rue d'Estienne d'Orves
Colombes Cedex
92708
Frankrijk
NUTS-code: FR105

Internetadres: http://www.shell.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 699 968.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1300130562
Perceel nr.: 16
Benaming:

«F-35-Exw» — Enlèvement ex-dépôt de carburéacteur par camion-citerne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Société Ginouves
ZI Toulon-Est 471 avenue Irène et Frédéric Joliot Curie
La Garde
83130
Frankrijk
NUTS-code: FRL05

Internetadres: http://www.ginouves.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 785 808.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Le volume estimatif global pour l'ensemble des lots est estimé à 271 564 m3. Informations sur les sites à livrer et les sites d'enlèvement par lot et par société:

1/ Société BP France: Lot nº 2: DE Farbos-dea Cazaux (attributaire nº 2 pour les 2 sites) lot nº 5: Escadrille Avion armée de terre Rennes-Dsc Quimper-Détachement Marine Cherbourg Lot nº 7: DET 35 F La Rochelle Lot nº 8: DSC Cannes-Mandelieu-Sag Cugnaux Lot no 15: DEA Solenzara Lot no 16: Puget sur Argens — Belfort dépôt Snoi-Roissy;

2/ Société Wfs Lot nº 6: Protection civile de La Vèze

3/ Société des PETROLES Shell Lot nº 4: Détachement Marine Le Touquet-Sag d'Amiens-Glisy-Cre Satory-Dea Villacoublay-Snecma Villaroche-Dga Essais propulseurs Saclay Lot nº 5: DEA Evreux-Dea Orléans-Cre Monnaie-Dea Avord-Dean Landivisiau-Dean Lann Bihoué Lot nº 6: DSC Entzheim (aéroport de Strasbourg) Lot nº 8: DSC Montpellier Lot nº 16: Ruby Grand Quevilly — OTAN Porc de Bouc

4/ Société total marketing France Lot nº 2: CRE Monnaie-Cre Satory-De Farbos-Dea Avord-Dea Cazaux-Dea Orléans (attributaire nº 1 pour l'ensemble des sites) lot nº 5: Douane Le Havre-Dsc Granville Donville sur Mer-Dsc Le Havre-Dsc Lorient-Sag Montoir de Bretagne-Sag Rennes Lot nº 6: SAG Metz-Sag Colmar-Sag Dijon Lot nº 7: DSC Lacanau-Dsc Mérignac-Sag Egleton-Safran Toulouse Lot nº 9: DEA Solenzara-Dsc Ajaccio Lot nº 11: DEA Tours-Dean Lanvéoc-Da 273 Romorantin Lot nº 13: DEA Cazaux-Dea Cognac Lot nº 14: DEA Salon de Provence Lot nº 16: Raffineries Gargenville, Donges et Feyzin-Dpa Bassens-Dplm La Mède-Dépôt de Toulouse Lespinasse-Dplc Ajaccio et Bastia

5/ Société UNIOIL Supply Lot nº 3: DE Donges-Dea Solenzara

6/ Société AOT Energy Lot nº 1: CRE Monnaie-Cre Satory-De Farbos-Dea Avord-Dea Cazaux-Dea Orléans Lot nº 2: CRE Monnaie-Cre Satory-Dea Avord-Dea Orléans (attributaire nº 2 pour l'ensemble des sites) lot nº 7: DSC Gavarnie

7/ Société Ginouves Lot nº 8: de alat Le Cannet-Dean Hyères-De Canjuers-Dea Salon de Provence-Dsc Clermont-Ferrand Lot nº 16: SNOI Chalons Champagne-Snoi SPSE Fos sur Mer 8/ Société Repsol Lot nº 7: AIA Croix d'Hins-dag Biarritz-Dea Cazaux-Dea Cognac-Dea Mont de Marsan-De ALAT Pau-Dsc La Rochelle-Dsc Pau Lot nº 8 : 9ème BSAM Montauban-Dag Tarbes-Dsc Perpignan-Rivesaltes.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
Paris
75004
Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1) Recours pour excès de pouvoir contre un acte détachable du contrat (article R. 421-1 et suivants du CJA) dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée, et avant la conclusion du contrat pour les candidats évincés;

2) référé contractuel (article L.551-13 du CJA) dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution (ou, à défaut d'un tel avis, dans un délai de 6 mois à compter de la conclusion du contrat);

3) recours en contestation de validité du contrat (recours de pleine juridiction prévu par la décision du conseil d'état du 16.7.2007, société Tropic travaux signalisation, nº 291545, et par la décision du conseil d'état du 4.4.2014, département du Tarn-et-Garonne no 358994) par tout candidat évincé, assorti, le cas échéant de conclusions indemnitaires, dans un délai de 2 mois à compter de la publicité de la conclusion du marché;

4) recours indemnitaire (article R.421-1 et suivants du CJA), dans les 2 mois à compter d'une décision expresse, ou sans délai pour une décision implicite, rejetant une demande préalable, et sous réserve des dispositions relatives à la prescription quadriennale. Le tribunal administratif de Paris, est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux marchés publics passés par la DCSEA

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
Paris
75004
Frankrijk
Telefoon: +33 144594400
E-mail: greffe.ta.paris@juradm.fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018