TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 67430-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Spanje-San Sebastián de La Gomera: Bussen voor openbaar vervoer

2018/S 031-067430

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
GuaguaGomera, S.A.U.
A76517754
Avenida Vía de Ronda Estación de Guaguas
San Sebastián de La Gomera
38800
Spanje
Contactpersoon: Gerente
Telefoon: +00 34922141101
E-mail: guaguagomera@gmail.com
Fax: +00 34922871418
NUTS-code: ES7

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.guaguagomera.com

Adres van het kopersprofiel: www.guaguagomera.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Empresa íntegramente pública
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Transporte público regular de viajeros por carretera

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de 5 autobuses de 55 plazas, 2 de entre 30-35 plazas y 2 de entre 18-19 plazas

Referentienummer: Expte 2/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de 5 autobuses de 55 plazas, 2 de entre 30-35 plazas y 2 micros entre 18-19 plazas.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 499 059.22 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de 5 autobuses de 55 plazas (Expediente 2/2017)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES
NUTS-code: ES706
Voornaamste plaats van uitvoering:

Avenida Vía de Ronda, s/n, Estación de Guaguas, 38800 San Sebastián de La Gomera.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de 5 autobuses de 55 plazas Lote I Expediente 2/2017.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Varios criterios de adjudicación según consta en los pliegos / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Los criterios de adjudicación se refieren al precio, contrato mensual de mantenimiento y reparación del chasis (autobastidor), mejoras en los plazos de entrega, mejora de los plazos de garantías, ubicación de las instalaciones del licitador etc.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de 2 autobuses de 35 plazas

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES706
Voornaamste plaats van uitvoering:

Avenida Vía de Ronda, s/n, Estación de Guaguas, 38800 San Sebastián de La Gomera.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de dos autobuses de 35 plazas, motor trasero, caja de cambios manual de seis velocidades.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Varios criterios de adjudicación según constan en los pliegos / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Los criterios de adjudicación se refieren al precio, contrato mensual de mantenimiento y reparación del chasis (autobastidor), mejoras en los plazos de entrega, mejora de los plazos de garantías, ubicación de las instalaciones del licitador etc.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de dos microbuses de entre 18 y 19 plazas

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES706
Voornaamste plaats van uitvoering:

Avenida Vía de Ronda, s/n, Estación de Guaguas, 38800 de San Sebastián de La Gomera.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de dos microbuses de entre 18 y 19 plazas. Motor con una potencia mínima de 180 CV. Caja de cambios manual de 6 velocidades.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Varios criterios de adjudicación según constan en los pliegos / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

El presente Lote quedo desierto por las razones que se exponen por el Órgano de contratación.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 148-306118
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Suministro de 5 autobuses de 55 plazas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Evo Bus Ibérica, S.A.
A39427547
C/ Mar Egeo, 2
San Fernando de Henares
28830
Spanje
Telefoon: +34 916787133
Fax: +34 916787128
NUTS-code: ES300
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 106 190.70 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Suministro de 2 autobuses de 35 plazas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Man Vehículos Industriales Importador Canarias, S.L.
B35678341
CR a Tamaraceite, s/n, km 5.2
Las Palmas de Gran Canaria
35010
Spanje
NUTS-code: ES705
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 392 868.52 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Suministro de 2 microbuses de entre 18 y 19 plazas

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

En el Lote III se recibió una única oferta y fue excluida por el órgano de contratación por lo que el Lote III quedó desierto.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
GuaguaGomera, S.A.U.
Vía de Ronda, s/n
San Sebastián de La Gomera
38800
Spanje
Telefoon: +00 34922141101
E-mail: guaguagomera@gmail.com
Fax: +00 34922871418

Internetadres: www.guaguagomera.com

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018