Diensten - 67487-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Metz: Reparatie en onderhoud van boilers

2019/S 030-067487

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Metz Habitat Territoire
77999522400000010
10 rue du Chanoine Collin, BP 20725
Metz Cedex 1
57012
Frankrijk
Contactpersoon: www.marches-securises.fr
Telefoon: +33 387750340
E-mail: marches@metz-habitat-territoire.fr
Fax: +33 387370240
NUTS-code: FRF33

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://metz-habitat-territoire.fr

Adres van het kopersprofiel: www.marches-securises.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.marches-securises.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Logement social

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Entretien, dépannage et garantie totale des installations individuelles de chauffage, ECS, VMC gaz, et installations solaire des logements du secteur de l’agence de Montigny les Metz

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50531100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation a pour objet l’entretien, le dépannage et la garantie totale des installations individuelles de chauffage, ECS, VMC gaz, et installations solaire des logements du secteur de l’agence de Montigny les Metz.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF33
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

L'objet des prestations consiste en l’entretien, le dépannage et la garantie totale des installations individuelles de chauffage, ECS, VMC gaz, et installations solaire des logements du secteur de l’agence de Montigny les Metz.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisation prévue pour la gestion du marché (moyens, ressources, méthodes, outils numériques, astreinte…) / Weging: 15 Points
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence et niveau de détail des redevances P2 (nombre d'heure, sous-traitance…) / Weging: 15 points
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence et niveau de détail des redevances P3 (travaux prévisionnels, paramètre de gestion de la balance P3…) / Weging: 15 points
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan de progrès technique et financier / Weging: 10 points
Kwaliteitscriterium - Naam: Gestion des déchets, action pour l'environnement d'ordre local / Weging: 5 points
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/03/2019
Plaatselijke tijd: 13:30
Plaats:

La date et l'heure sont susceptible d'être modifiés afin de tenir compte de la disponibilité des membres de la CAO

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Strasbourg
BP 1038
Strasbourg
67070
Frankrijk
Telefoon: +33 388212323
E-mail: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Fax: +33 388364466
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
1 rue du Préfet Erignac
Nancy Cedex
54038
Frankrijk
Telefoon: +33 383342523
Fax: +33 383342224
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Strasbourg
Strasbourg
67070
Frankrijk
Telefoon: +33 88212323
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019