Diensten - 674909-2021

31/12/2021    S255

Spanje-Telde: Diensten voor speciaal personenvervoer over land

2021/S 255-674909

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Telde
Nationaal identificatienummer: P3502600D
Postadres: C/Juan Diego de la Fuente 38
Plaats: Telde
NUTS-code: ES70 Canarias
Postcode: 35200
Land: Spanje
Contactpersoon: Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Telde
E-mail: ariadnasosa@telde.es
Telefoon: +34 828013230
Fax: +34 928682344
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.telde.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8PzkGbnClyk%3D
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=5qXSsyHSRR17h85%2Fpmmsfw%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8PzkGbnClyk%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Transporte accesible para personas usuarias del Centro Ocupacional Telde y centro día NTP

Referentienummer: 40081/2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Transporte accesible para personas usuarias del Centro Ocupacional Telde y centro día NTP

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 285 891.56 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES70 Canarias
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Transporte accesible para personas usuarias del Centro Ocupacional Telde y centro día NTP

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Memoria de la realización del servicio / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Ampliación del número de actividades de integración externas que se programen / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Criterios ambientales de valoración automática / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Medidas en igualdad de género / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Mejor Oferta Económica / Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 285 891.56 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Capacidad de obrar

No prohibición para contratar

No estar incurso en incompatibilidades

Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Trabajos realizados

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/01/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/02/2022
Plaatselijke tijd: 12:20
Plaats:

Oficinas municipales

Datos de Dirección:

Calle: Camino al Cubillo s/n

CP: 35200

Población: Telde

País: España

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Contratación Pública
Postadres: Tomás Miller, nº 38
Plaats: Las Palmas de G.C.
Postcode: 35007
Land: Spanje
E-mail: comentarios@gobiernodecanarias.org
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/12/2021