TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 67562-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Spanje-Santiago de Compostela: Beeldschermen

2018/S 031-067562

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
SERGAS — Servicio Gallego de Salud
C/ San Lázaro, s/n
Santiago de Compostela
15703
Spanje
Contactpersoon: Servicio de Montaje y Equipamiento
Telefoon: +34 881542766 / 881542768
E-mail: montaxe.equipamento@sergas.es
NUTS-code: ES11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sergas.es

Adres van het kopersprofiel: www.sergas.es

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro, puesta en marcha e instalación de puntos de información multimedia y de pantallas de visualización

Referentienummer: AB-SER2-17-012
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30231300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro, puesta en marcha e instalación de puntos de información multimedia y de pantallas de visualización, para la implantación de un sistema multimedia de cartelería electrónica y de gestión de turnos y esperas en Centros del Servicio Gallego de Salud.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 374 258.34 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Puntos de información multimedia y pantallas de visualización

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33124000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centros del Servizo Galego de Saúde.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro, puesta en marcha e instalación de puntos de información multimedia y de pantallas de visualización, para la implantación de un sistema multimedia de cartelería electrónica y de gestión de turnos y esperas en Centros del Servicio Gallego de Salud.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Precio unitario Hito 1; componente 2. / Weging: 55
Kwaliteitscriterium - Naam: Precio unitario Hito 1; componente 1. / Weging: 22
Kwaliteitscriterium - Naam: Capacidad de procesamiento del player del componente 2, medida según “benchmark” de rendimiento. / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Precio unitario Hito 2; componente 2. / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: Capacidad de almacenamiento del disco duro del player del componente 2, medida en GB. / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Precio unitario Hito 2; componente 1. / Weging: 1
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 189-386496
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Puntos de información multimedia y pantallas de visualización

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Tecnologías Plexus S. A.
C/ José Villar Granjel, 22-24
Santiago de Compostela
15890
Spanje
Telefoon: +34 981534136
E-mail: leo@plexus.es
Fax: +34 981530117
NUTS-code: DE
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 374 258.34 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Avenida General Perón, 38, 8ª planta
Madrid
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2018