TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 67586-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Akoestische toestellen

2018/S 031-067586

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 001-000163)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi
PL
ul. Targowa 1/3
Łódź
90-022
Polen
Contactpersoon: Marta Marciniak
Telefoon: +48 422335053
E-mail: zamowienia@ec1lodz.pl
Fax: +48 422335058
NUTS-code: PL711

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ec1lodz.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Nagłośnienia Strefowego dla Przestrzeni Jeziora Pamięci i Przestrzeni nad Planetarium w "EC1 Łóź - Miasto Kultury" w Łodzi

Referentienummer: 769/DIM/PN/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32342400
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz wystrojenie Systemu Nagłośnienia Strefowego w przestrzeniach Jeziora Pamięci i przestrzeni Planetarium znajdujących się na poziomie 0 w budynku EC1 Wschód, Budynek N wraz z systemem sterowania z serwerowni PPD znajdującej się w budynku N na poziomie +4.5. oraz przeprowadzenie instruktażu dla pracowników w zakresie przedstawionym w OPZ.

Przez System Nagłośnienia Strefowego Zamawiający rozumie system zawierający wszystkie urządzenia przetwarzające dźwięk wraz z siecią połączeń pomiędzy nimi. W skład takiego systemu wchodzą urządzenia odbierające dźwięk z powietrza (mikrofony), urządzenia odtwarzające (odtwarzacze HD, SD, CD, Sieć Internetowa), urządzenia przetwarzające (odbiorniki, przetworniki analogowo-cyfrowe, procesory dźwięku, wzmacniacze), urządzenia odtwarzające dźwięk (głośniki) oraz okablowanie pozwalające na współdziałanie urządzeń w cyfrowej sieci audio.

Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/02/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 001-000163

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 12/02/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 26/02/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 12/02/2018
Plaatselijke tijd: 12:10
Te lezen:
Datum: 26/02/2018
Plaatselijke tijd: 12:10
VII.2)Overige nadere inlichtingen: