TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 67610-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Toruń: Medische apparatuur

2018/S 031-067610

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 243-505645)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
Toruń
87-100
Polen
Contactpersoon: Michał Struziński
Telefoon: +48 797304195
E-mail: m.struzinski@kpim.pl
NUTS-code: PL613

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bip.kpim.lo.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku

Referentienummer: ZP/08/17
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku z podziałem na 25 pakietów.

2.2. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji określają Załącznik nr 1 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

2.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

2.6. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/02/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 243-505645

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.1
Perceel nr.: 11
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nazwa
In plaats van:

Pakiet nr 11-reduktor do tlenu z nawilżaczem.

Część nr: 11

Te lezen:

Pakiet nr 11 - dozownik tlenu z nawilżaczem

Część nr: 11

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 11
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia:
In plaats van:

Reduktor do tlenu z nawilżaczem

Te lezen:

Dozownik tlenu z nawilżaczem

Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
In plaats van:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

(...)

Wykazem wykonanych dostaw:

Pakiet nr 11-dwie dostawy wyrobów medycznych o wartości minimum 13 000 PLN brutto każda.

Te lezen:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

(...)

Wykazem wykonanych dostaw:

Pakiet nr 11 - dwie dostawy wyrobów medycznych o wartości minimum 5 000 PLN brutto każda.

Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:

Oferta musi zachować ważność do: 15/04/2018

Te lezen:

Oferta musi zachować ważność do: 26/04/2018

Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe:
In plaats van:

8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

(...)

Pakiet nr 11-400 PLN.

Te lezen:

8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

(...)

Pakiet nr 11 - 150 PLN

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 15/02/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 26/02/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 15/02/2018
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 26/02/2018
Plaatselijke tijd: 10:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: