Diensten - 67616-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Denemarken-Odense: Ophalen van huisvuil

2019/S 030-067616

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
SamAqua - SamAqua
34216169
Vandværksvej 7
Odense C
5000
Denemarken
Contactpersoon: Malene Loff Skræ
E-mail: mls@samaqua.dk
NUTS-code: DK031

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/99826524.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.samaqua.dk/

I.1)Naam en adressen
Odense Renovation A/S
17 41 40 70
snapindvej 21
Odense V
5200
Denemarken
Contactpersoon: Ole Fuglsang-Damgård
E-mail: ofd@odenserenovation.dk
NUTS-code: DK031

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.odenserenovation.dk

I.1)Naam en adressen
Svendborg Affald (Vand og Affald)
33054696
Ryttermarken 21
Svendborg
5700
Denemarken
Contactpersoon: Finn Kallehauge
E-mail: fka@vandogaffald.dk
NUTS-code: DK031

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.vandogaffald.dk

I.1)Naam en adressen
Kerteminde Forsyning - Renovation A/S
32077420
Kohaven 12
Kerteminde
5300
Denemarken
Contactpersoon: Bo Hvidkær
E-mail: boh@kertemindeforsyning.dk
NUTS-code: DK031

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kertemindeforsyning.dk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/99826524.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/99826524.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udbud på husstandsindsamlet affald for Odense Renovation, Vand og Affald og Kerteminde Forsyning

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90511200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Udbuddet vedrører husstandsindsamlet affald i Odense S og Odense SV for Odense Renovation, i Svendborg Kommune for Vand og Affald og i Kerteminde Kommune for Kerteminde Forsyning - Renovation A/S.

Odense Renovation, Vand og Affald og Kerteminde Forsyning - Renovation A/S er under et betegnet som Ordregiver.

Aftalen deles op i 3 delaftaler, med 1 delaftale for hvert geografisk område.

Indsamlingen skal ske i følgende fraktioner:

— Restaffald,

— Madaffald,

— Papir/pap,

— Glas/metal,

— Batterier,

— Elektronik (kun VA og KF),

— Haveaffald (kund KF) Indsamlingen kommer til at foregå primært i spande med et- eller to kamre. For yderligere specifikation i henvises der til kravspecifikationerne.

Der er der i kontrakten en optionsmulighed for at tilkøbe yderligere en- og/eller tokammerspande.

Kontrakterne har en løbetid på 6 år med option på forlængelse på 12 måneder. Aftalerne træder i kraft forskudt for hinanden tidligst fra april 2020.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 259 980 000.00 DKK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Delaftale 1: indsamling af husholdsningsaffald i Odense S og Odense SV for Odense Renovation

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511200
90511400
90512000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK031
Voornaamste plaats van uitvoering:

Odense S og Odense SV

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Udbud af husstandsindsamlet affald i Odense S og Odense SV for Odense Renovation A/S. Aftalen vedrører indsamling af forskellige fraktioner affald, herunder rest- og madaffald samt særlige genanvendelige materialer på private adresser i området. Der er ca. 580 000 tømninger om året i forskellige spandtyper.

— Energibeholdere (rest- og madaffald) med 14-dages tømning af ca. 17 100 spande og minicontainere samt 205 andre beholdere (vippecontainere, storcontainere og delvist nedgravede beholdere),

— Genbrugsbeholdere (papir/pap, glas/metal) med 4-ugers tømning af ca. 14 100 spande og minicontainere samt 95 andre beholdere (vippecontainere og delvist nedgravede beholdere).

Denne delaftale vedrører det forsyningsområde som ligger under postnumrene Odense S og Odense SV.

Kontraktperioden har en løbetid på 6 år med en option på forlængelse på 12 måneder.

Det ønskede tidspunkt for opstart på den nye kontrakt med ordinære biler som opfylder kravspecifikationens afsnit 23, er den 1.6.2020, men kan ske senere, jf. udbudsbetingelsernes afsnit om tildeling.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 70 000 000.00 DKK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Kan forlænges med 12 måneder.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

— forlængelse af kontrakten med 12 måneder,

— mulighed for tilkøb af yderligere ordninger.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Delaftale 2: indsamling af husholdningsaffald i Svenborg Kommune for Vand og Affald

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511200
90511400
90512000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK031
Voornaamste plaats van uitvoering:

Svendborg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hos Vand og Affald indsamles der i dag usorteret husholdningsaffald i sække, spande og minicontainere og dette er også scenariet når der er kontraktstart den 1.4.2020.

Efterfølgende og i takt med at nye 2-kammer biler leveres og nye spande køres ud, skal entreprenøren i samarbejde med Vand og Affald og spandleverandøren udrulle de nye ordninger.

De nye ordninger betyder at alle husstande og øvrige kunder skal have opstillet minimum en:

— Energibeholder (rest- og madaffald) med 14-dages tømning af ca. 24 000 spande og minicontainere,

— Ressourcespanden (papir/pap, glas/metal) med 4-ugers tømning af ca. 24 000 spande og minicontainere.

Entrepriserne omfatter indsamling af dagrenovation og genanvendeligt affald ved boliger i by- land-, og sommerhusområder og kolonihaver m.v. Entreprisen for indsamling af dagrenovation omfatter tillige indsamling af dagrenovationslignende affald fra virksomheder ved blandet bolig og erhverv og offentlige institutioner der tilmelder sig ordningerne. Svendborg Kommune ønsker på sigt at alle offentlige Institutioner skal deltage i indsamlingsordningerne.

Denne delaftale vedrører hele det forsyningsområde som hører under Vand og Affald i Svendborg og som ligger i hele Svendborg Kommune. Øerne: Hjortø, Skarø og Drejø er dog ikke omfattet af dette udbud.

Kontrakten har en løbetid på 6 år med en option på forlængelse på 12 måneder.

Tidspunktet for opstart er den 1.4.2020. På dette tidspunkt kan entreprenøren starte med en anden type biler end beskrevet i afsnit 23, ind til det aftalte tidspunkt for opstart med ordinære biler indtræffer, medmindre tidspunkterne er sammenfaldende.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 126 980 000.00 DKK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Kan forlænges med 12 måneder.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

— mulighed for forlængelse i 12 måneder,

— mulighed for tilkøb af yderligere fraktioner,

— mulighed for tilkøb af E-PTO (elektrisk drevet tømning og komprimering) på alle renovationsbiler.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Delaftale 3: indsamling af husholdningsaffald i Kerteminde Kommune for Kerteminde Forsyning - Renovation A/S

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511200
90511400
90512000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK031
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kerteminde kommune

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Udbud af husstandsindsamlet affald i Kerteminde Kommune for Kerteminde Forsyning - Renovation A/S. Aftalen vedrører indsamling af forskellige fraktioner affald, herunder rest- og madaffald samt særlige genanvendelige materialer på private adresser i området. Der er ca. 453 000 tømninger om året i forskellige spandtyper.

— Energibeholdere (rest- og madaffald) med 14-dages tømning af ca. 11 500 spande og minicontainere, heraf ca 1 600 i sommerhuse,

— Genbrugsbeholdere (papir/pap, glas/metal) med 4-ugers tømning af ca. 11 500 spande og minicontainere, heraf ca 1 600 i sommerhuse,

— Haveaffaldsspande (Have- og parkaffald) med skæv fordeling året igennem af forventligt 2 000 spande og minicontainere.

Denne delaftale vedrører hele det forsyningsområde som hører under Kerteminde Forsyning - Renovation A/S og som ligger i hele Kerteminde Kommune.

Kontrakterne har en løbetid på 6 år med option på forlængelse på 12 måneder.

Det ønskede tidspunkt for opstart på den nye kontrakt med ordinære biler opfylder kravspecifikationens afsnit 23, er den 1.5.2020.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 63 000 000.00 DKK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Kan forlænges med 12 måneder.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

— mulighed for forlængelse,

— mulighed for tilkøb af yderligere afhentning af fraktioner.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Vognmandstilladelse: Kopi af gældende tilladelse til tredjemandskørsel (vognmandstilladelse). De skal vedlægges tilladelse fra den der skal udføre den del der har med kørsel at gøre, anvendes der underleverandører til kørsel, skal tilladelsen være fra denne.

Det Digitale Affaldsregister: Det er et minimumskrav at tilbudsgiver er registeret i Det Digitale Affaldsregister. Tilbudsgiver skal fremsende en kopi af denne registering.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Det er et mindstekrav at tilbudsgiver kan fremlægge en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5 000 000 DKK pr. år,

— Det er et mindstekrav at tilbudsgiver kan fremlægge nøgletal for virksomheden, hvoraf det fremgår at virksomheden har følgende: Akkumuleret resultat før skat over de sidste 3 år skal være positivt. Soliditetsgrad skal være minimum 10%,

— Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan vedlægge en forhåndstilkendegivelse fra et penge- eller kautionsforsikringsinstitut om, at der kan gives en sikkerhedsstillelse (garantierklæring) på 10% af den årlige kontraktsum pr. delaftale, som tilbudsgiver står til at kunne vinde.

Eventuele minimumeisen:

— Det er et mindstekrav at tilbudsgiver kan fremlægge en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5 000 000 DKK pr. år,

— Det er et mindstekrav at tilbudsgiver kan fremlægge nøgletal for virksomheden, hvoraf det fremgår at virksomheden har følgende: Akkumuleret resultat før skat over de sidste 3 år skal være positivt. Soliditetsgrad skal være minimum 10%,

— Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan vedlægge en forhåndstilkendegivelse fra et penge- eller kautionsforsikringsinstitut om, at der kan gives en sikkerhedsstillelse (garantierklæring) på 10% af den årlige kontraktsum pr. delaftale, som tilbudsgiver står til at kunne vinde.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De betydeligste sammenlignelige opgaver, der er igangværende eller afsluttet indenfor de seneste 3 år, skal angives i Mercell. Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har erfaring med lignende opgaver på både arbejdsområde og mængde. Ordregiver forbeholder sig retten til at undersøge de angivne referencer.

Eventuele minimumeisen:

De betydeligste sammenlignelige opgaver, der er igangværende eller afsluttet indenfor de seneste 3 år, skal angives i Mercell. Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har erfaring med lignende opgaver på både arbejdsområde og mængde. Ordregiver forbeholder sig retten til at undersøge de angivne referencer.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/03/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 14 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/03/2019
Plaatselijke tijd: 08:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denemarken
Telefoon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadres: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denemarken
Telefoon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadres: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2019