Diensten - 67617-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Stafford: Diensten voor het verwijderen van asbest

2019/S 030-067617

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Staffordshire County Council
Staffordshire Place 1, Tipping Street
Stafford
ST16 2DH
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Laura Kendall
Telefoon: +44 1785854656
E-mail: laura.kendall@staffordshire.gov.uk
NUTS-code: UKG24

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.staffordshire.gov.uk/Homepage.aspx

Adres van het kopersprofiel: https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login#

I.1)Naam en adressen
South Staffordshire District Council
Wolverhampton Road
Codsall
WV8 1PX
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Laura Kendall
Telefoon: +44 1785854656
E-mail: laura.kendall@staffordshire.gov.uk
NUTS-code: UKG2

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.sstaffs.gov.uk/

Adres van het kopersprofiel: https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login#

I.1)Naam en adressen
Cannock Chase District Council
Beecroft Road
Cannock
WS11 1BG
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Laura Kendall
Telefoon: +44 1785854656
E-mail: laura.kendall@staffordshire.gov.uk
NUTS-code: UKG2

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cannockchasedc.gov.uk/

Adres van het kopersprofiel: https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login#

I.1)Naam en adressen
Stafford Borough Council
Civic Centre, Riverway
Stafford
ST16 3AQ
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Laura Kendall
Telefoon: +44 1785854656
E-mail: laura.kendall@staffordshire.gov.uk
NUTS-code: UKG2

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.staffordshire.gov.uk/Homepage.aspx

Adres van het kopersprofiel: https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login#

I.1)Naam en adressen
Any other public sector authority in the UK
United Kingdom
United Kingdom
UK
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Laura Kendall
Telefoon: +44 1785854656
E-mail: laura.kendall@staffordshire.gov.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.staffordshire.gov.uk/Homepage.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login#
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login#
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework Agreement for the Provision of Asbestos Surveys and Air Monitoring Services

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90650000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The provision of refurbishment and demolition asbestos surveys and management surveys, air monitoring including emergency response and four stage clearance testing, ad-hoc bulk sampling for asbestos materials.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262660
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

Staffordshire.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The provision of refurbishment and demolition asbestos surveys and management surveys, air monitoring including emergency response and four stage clearance testing, ad-hoc bulk sampling for asbestos materials.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1.5.2019–30.4.2021, 1.5.2021–30.4.2022 and 1.5.2022–30.4.2023.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

After the initial term of 1.5.2019–30.4.2021 there are options to extend from 1.5.2021–30.4.2022 and 1.5.2022–30.4.2023.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 6
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/03/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

SCC Offices.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

SCC Officers Only.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Staffordshire County Council
Tipping Street
Stafford
ST16 2DH
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Staffordshire County Council
Tipping Street
Stafford
ST16 2DH
Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Staffordshire County Council
Tipping Street
Stafford
ST16 2DH
Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019