Diensten - 67625-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Targovishte: Software en informatiesystemen

2019/S 030-067625

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Obshtina Targovishte
000875920
pl. Svoboda
Targovishte
7700
Bulgarije
Contactpersoon: Plamen Stefanov — gl. spetsialist v otdel TsAO, Neli Nikolova — st. yuriskonsult v otdel NPO
Telefoon: +359 60168630/+359 60168701
E-mail: nikolova.n@targovishte.bg
Fax: +359 60162212
NUTS-code: BG334

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.targovishte.bg/

Adres van het kopersprofiel: http://ezop.uslugi.io/public/obshtina_targovishte/#63

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://ezop.uslugi.io/public/obshtina_targovishte/#63
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Община Търговище
000875920
пл. Свобода
Търговище
7700
Bulgarije
Contactpersoon: Ивелина Златева
Telefoon: +359 60168716
E-mail: zlateva.i@targovishte.bg
Fax: +359 60162212
NUTS-code: BG334

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.targovishte.bg

Adres van het kopersprofiel: http://ezop.uslugi.io/public/obshtina_targovishte/#63

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Система за електронно наблюдение на метеорологичните промени на територията на град Търговище“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на обществената поръчка включва предоставяне на услуги по внедряване и поддържане на система за електронно наблюдение на метеорологичните промени на територията на град Търговище. Системата следва да се разглежда като съвкупност от необходимото оборудване, свързаност и визуализация.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 180 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG334
Voornaamste plaats van uitvoering:

Поръчката ще се изпълнява в гр. Търговище.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обществената поръчка включва предоставяне на услуги по внедряване и поддържане на система за електронно наблюдение на метеорологичните промени на територията на град Търговище. Системата следва да се разглежда като съвкупност от необходимото оборудване, свързаност и визуализация.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Оценка на предлаганата техническа реализация / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 180 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Предоставените от участника допълнителни модули за развитие и надграждане на системата трябва да имат пряко отношение към опазване на обществената сигурност, реда и защита на здравето, сигурността на населението или подобряване градската среда в гр. Търговище. За тази цел участникът трябва да предостави надграждане в следните свери и модули:

1. Мониторинг на движението в града, задръствания, преброяване на времето за пътуване, преброяване и класификация на трафика.

2. Мониторинг на трафик контролерите на светофарните кръстовища. Управление и администриране на кръстовища и създаване на трафик сценарии, управлявани дистанционно.

3. Мониторинг на обществения транспорт, визуализация на закъснението спрямо разписанията, показване на трафик мрежа, информация за интелигентни автобусни спирки система за обществен транспорт.

4. Информация за заети и свободни паркоместа, паркинг с възможност за извличане на статистически данни.

5. Модул за пътно транспортни произшествия, затваряния на улици и информация за алтернативни пътища.

6. Модул за пътни знаци с променливо съдържание VMS с възможност за интелигентни сценарии.

7. Модул за мониторинг при събиране на отпадъците чрез свързване на интелигентни контейнери за сметопочистване.

8. Мониторинг на уличното осветление, оценка на енергоспестяващите мерки при индивидуална и групова експлоатация чрез интелигентни сценарии.

9. Мониторинг на зарядни станции за електромобили с информация за наличност и заетост и оперативен изглед на зарядното устройството.

10. Модул за видеонаблюдение.

11. Модул за разчитане и записване регистрационни номера на МПС с анализ и създаване на списъци.

12. Модул за споделяне на велосипеди чрез проследяването им и отчитане на свободни велосипеди.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Участникът следва да прилага система за управление на качеството.

Eventuele minimumeisen:

Участникът следва да прилага система за управление на качеството съгласно EN ISO 9001:2015 или еквивалентна.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Общи изисквания:

— Системата трябва да бъде достатъчно гъвкава за по-нататъшно мащабиране и персонализация.

— Системата трябва да предоставя потребителски интерфейс, работещ в уеб браузър.

— Системата да може да обработва голям брой паралелно свързани елементи без забавяне на комуникацията, да събира, съхранява, обработва и публикува данни.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Община Търговище, гр. Търговище 7700, пл. Свобода, зала 28

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Откритата процедура е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки и услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, и отговарят на предварително обявените от възложителя условия, могат да подадат оферта.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

По отношение на участник не трябва да са налице обстоятелства по чл. 54 ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3—5 от ЗОП, като констатирането на което и да е от условията ще доведе до отстраняване на участника с изключение на изрично посочените случаи в ЗОП. За участникът не трябва да са налице и специфичните основания за изключване, посочени в документацията за обществената поръчка, а именно:

— наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП),

— участниците в настоящата обществена поръчка и контролираните от тях лица следва да не са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим съгласно чл. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС,

— обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3—5 от ЗОП и липсата на специфичните основания за изключване с попълване на част III „Основания за изключване“ на ЕЕДОП в приложимите полета. Документите, доказващи липсата на основанията за отстраняване, са посочени в чл. 58 от ЗОП и се представят от участника, избран за изпълнител, преди сключване на договора.

В техническо предложение за изпълнение на поръчката участниците следва да декларират, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ, са Национална агенция по приходите, МОСВ, МТСП.

Финансовите средства за изпълнение на настоящата поръчка се осигуряват от бюджета на община Търговище.

Заплащането на услугите, предмет на настоящата обществена поръчка, ще се извършва в български лева по банков път след приключване на отчетния период в 15-дневен срок от издаването на фактура за дължимата сума.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Срокът за обжалване е съгласно част 6, глава 27, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Община Търговище, юрисконсулт
площад Свобода
Търговище
7700
Bulgarije
Telefoon: +359 60168701
E-mail: nikolova.n@targovishte.bg
Fax: +359 60162212

Internetadres: www.targovishte.bg

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019