TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 67634-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Spanje-Barcelona: Signaleringsborden

2018/S 031-067634

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 028-060522)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Subdirección General de Medios de Asepeyo — Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, número 151
G08215824
Vía Augusta, 36
Barcelona
08006
Spanje
Contactpersoon: Subdirección General de Medios de Asepeyo — Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, número 151
Telefoon: +34 932286500
E-mail: consultalicitaciones@asepeyo.es
NUTS-code: ES511

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.asepeyo.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nfzyro6nrMYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de señalización interna y externa para las dependencias de Asepeyo — Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, número 151

Referentienummer: CP141/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928470
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de señalización interna y externa para las dependencias de Asepeyo — Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, número 151.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/02/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 028-060522

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: II.2.4) Descripción del contrato
In plaats van:

Denominación: Suministro de papel para las dependencias de Asepeyo — Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, número 151.

Te lezen:

Denominación: Suministro de señalización interna y externa para las dependencias de Asepeyo — Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, número 151.

Afdelingsnummer: II.
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: II.1.4) Breve descripción
In plaats van:

Denominación: Suministro de papel para las dependencias de Asepeyo — Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, número 151.

Te lezen:

Denominación: Suministro de señalización interna y externa para las dependencias de Asepeyo — Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, número 151.

Afdelingsnummer: II.
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: II.1.1) Denominación del contrato
In plaats van:

Denominación del contrato: Suministro de papel para las dependencias de Asepeyo — Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, número 151

Te lezen:

Denominación del contrato: Suministro de señalización interna y externa para las dependencias de Asepeyo — Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, número 151

VII.2)Overige nadere inlichtingen: