TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 67657-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Vaccins

2018/S 031-067657

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
41197518
Orlická 2020/4
Praha 3
130 00
Tsjechische Republiek
Contactpersoon: Mgr. Martin Balada, výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven ČR
Telefoon: +420 234462103
E-mail: balada@szpcr.cz
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.vzp.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vzp

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zajištění komplexní dodávky a distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování v letech 2018 až 2021

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33651600
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zajištění komplexní dodávky a distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování v letech 2018 až 2021

Perceel nr.: SZP-VZ-2017-01
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ0
Voornaamste plaats van uitvoering:

Česká republika.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexní dodávky a distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování na období od 1.1.2018 do 31.12.2021, ve smyslu vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví, podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Očkovací látky“) ze strany vybraného dodavatele (distributora) a zároveň stanovení podmínek úhrady Očkovacích látek z prostředků veřejného zdravotního pojištění v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném o zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Očkovací látky budou dodávány/distribuovány přímo smluvním poskytovatelům zdravotních služeb jednotlivých zdravotních pojišťoven, kteří provádějí pravidelná očkování.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 48
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 218-453023

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: SZP-VZ-2017-01
Benaming:

Zajištění komplexní dodávky a distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování v letech 2018 až 2021

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
07/11/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Avenier, a.s.
26260654
Bidláky 837/20
Brno - Štýřice
639 00
Tsjechische Republiek
Telefoon: +420 533337511
E-mail: info@avenier.cz
Fax: +420 533337512
NUTS-code: CZ064

Internetadres: www.avenier.cz

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 3 188 124 360.00 CZK

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek.

Dalšími zadavateli krom výše uvedeného jsou:

— Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, se sídlem: Jeremenkova 161/11, Ostrava –Vítkovice, PSČ: 703 00, NUTS: CZ080, IČ: 47672234, https://www.cpzp.cz/main/index.php,

— Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem: Roškotova 1225/1, Praha 4, PSČ: 140 00, NUTS: CZ010, IČ: 47114321, http://www.ozp.cz,

— Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, se sídlem: Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, PSČ: 710 00, NUTS: CZ080, IČ: 47673036, http://www.rbp-zp.cz,

— Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem: Drahobejlova 1404/4, Praha 9, PSČ: 190 03, NUTS: CZ010, IČ: 47114975, https://www.vozp.cz/cs,

— Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, se sídlem: Vinohradská 2577/178, Praha 3, PSČ: 130 00, NUTS: CZ010, IČ: 47114304, http://www.zpmvcr.cz,

— Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, se sídlem: Husova 302, Mladá Boleslav, PSČ: 293 01,NUTS: CZ020, IČ: 46354182, https://www.zpskoda.cz.

Kontaktní osobou pro všechny zadavatele je Mgr. Martin Balada, výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven ČR, email: balada@szpcr.cz, tel.: +420 234462103.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechische Republiek
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: http://www.compet.cz

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechische Republiek
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: http://www.compet.cz

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/02/2018

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
33651600
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ0
Voornaamste plaats van uitvoering:

Česká republika.

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexní dodávky a distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování na období od 1.1.2018 do 31.12.2021, ve smyslu vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Očkovací látky“) ze strany vybraného dodavatele (distributora) a zároveň stanovení podmínek úhrady Očkovacích látek z prostředků veřejného zdravotního pojištění v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném o zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Očkovací látky budou dodávány/distribuovány přímo smluvním poskytovatelům zdravotních služeb jednotlivých zdravotních pojišťoven, kteří provádějí pravidelná očkování.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 48
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 3 188 124 360.00 CZK
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Avenier, a.s.
26260654
Bidláky 837/20
Brno - Štýřice
639 00
Tsjechische Republiek
Telefoon: +420 533337511
E-mail: info@avenier.cz
Fax: +420 533337512
NUTS-code: CZ064

Internetadres: www.avenier.cz

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Provedení změny v portfoliu dodávaných očkovacích látek pro účely pravidelného očkování: očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli, tetanu, dětské přenosné obrně, virové hepatitidě B a nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ B (zajištění 2 různých vakcín pro předmětné očkování - Hexacima, Infanrix Hexa) při zachování sjednané jednotkové ceny za dodávky příslušných očkovacích látek.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Na základě Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP a Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP k vytvoření metodiky pro vykazování a úhrady očkování vyplývající z vyhl. č. 355/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem ze dne 14.12.2017, ve smyslu dopisu náměstkyně ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienicky ČR ze dne 14.12.2017 vedeným pod č.j.: MZDR 59593/2017, se ukázalo jako nezbytné, aby ve vztahu k některým skupinám pojištěnců bylo zachováno očkování "hexavakcínou" prostřednictvím OL Infanrix Hexa (dle Smlouvy byla zajištěna pouze OL Hexacima). S ohledem na existující Smlouvu zajišťující komplexní dodávky a distribuci OL pro povinné očkování na území celé ČR je ekonomicky zcela jednoznačně výhodné zajistit dodávky OL Infanrix Hexa od stávajícího dodavatele změnou Smlouvy dle § 222 odst. 3 a 5 ZZVZ.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 3 188 124 360.00 CZK
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 3 188 124 360.00 CZK