Diensten - 67708-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Ierland-Dublin: Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten

2019/S 030-067708

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Department of Foreign Affairs and Trade/An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála
N/A
80 St Stephen's Green
Dublin
DO2 DX45
Ierland
Contactpersoon: John Histon
E-mail: consultant.tenders@dfa.ie
NUTS-code: IE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dfa.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/246

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Returning Emigrants Entrepreneur Programme

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79400000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The development and implementation of a pilot tailored work programme to address the skills, enterprise and capability gaps of emigrants who have returned, or plan to return, to live and work in Ireland in order to foster and support entrepreneurial activity amongst that specific group.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 375 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72221000
73220000
79410000
79411000
79411100
79419000
73000000
73200000
73210000
79311400
79315000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dublin.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The development and implementation of a pilot tailored work programme to address the skills, enterprise and capability gaps of emigrants who have returned, or plan to return, to live and work in Ireland in order to foster and support entrepreneurial activity amongst that specific group.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 188-424935
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Returning Emigrants Entrepreneur Programme

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Back to Business
N/A
6 St. James's Terrace
Co Dublin
Malahide
Ierland
Telefoon: +353 0872774385
E-mail: paula@fitzsimons-consulting.com
Fax: +353 18450770
NUTS-code: IE

Internetadres: http://www.fitzsimons-consulting.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 375 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 375 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
The High Court
Four Courts
Dublin
DO2 VY53
Ierland
Telefoon: +353 18886000
E-mail: highcourtcentraloffice@courts.ie
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Please consult you legal advisor.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
The Registrar
Central Office of the High Court, Ground Floor (East Wing), Inns Quay, Four Courts
Dublin
DO2 VY53
Ierland
Telefoon: +353 18886000
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019