TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 67710-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Espoo: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2018/S 031-067710

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Espoon kaupunki
0101263-6
PL 640
Espoo
02070
Finland
E-mail: hankinta@espoo.fi
NUTS-code: FI1B1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.espoo.fi/hankinnat

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/espoo
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=139752&tpk=6b6929d4-5214-411b-a90d-32bf2a069382
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Espoon kaupungin loppukäyttäjä- sekä käyttö- ja kapasiteettipalvelujen kilpailutus

Referentienummer: 4773/02.08.00/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Espoon kaupunki (myöhemmin myös asiakas) pyytää tarjousta loppukäyttäjä- sekä käyttö- ja kapasiteettipalveluista.

Tarjouspyynnöstä pidetään esittelytilaisuus 27.2.2018 klo 10.00-12.00.

Paikka: Espoon keskus, Espoonkatu 5, Valtuustotalo, kahvio.

Tarkempi kuvaus palvelun nyky- ja tavoitetilasta, keskeisistä sopimusehdoista, vaatimuksista ja vertailuperusteista ovat liitteillä 1-7.

Tarjoushinnat tulee antaa liitteelle 6 "Hintalomake".

Hankinnan ennakoidun arvon laskennassa käytetään 48 kuukauden aikajaksoa.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 90 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72222300
72600000
50312600
30000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sopimus tulee voimaan sen allekirjoittamisesta ja on toistaiseksi voimassa oleva. Sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 1.7.2018. Puitesopimuksen irtisanomisaika on asiakkaalle kuusi (6) kuukautta ja toimittajalle kaksitoista (12) kuukautta. Ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä molemmille sopijapuolille on kahden (2) vuoden päästä puitesopimuksen voimaantulosta.

Hankintaa ei ole jaettu osa-alueisiin palveluiden sujuvuuden takaamiseksi.

Espoon kaupunki tulee valitsemaan kilpailutuksen perusteella yhden (1) toimittajan ja yhden (1) varatoimittajan.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/04/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/04/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Espoon kaupunki, Hankintakeskus.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018