Diensten - 67769-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Piwniczna-Zdrój: Bosbouwdiensten

2019/S 030-067769

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Nadleśnictwo Piwniczna
Z.270.1.8.2018
Zagrody 32
Piwniczna-Zdrój
33-350
Polen
Contactpersoon: Anna Kozioł
Telefoon: +48 184464026
E-mail: piwniczna@krakow.lasy.gov.pl
Fax: +48 184464194
NUTS-code: PL218

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://piwniczna.krakow.lasy.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - Lasy Państwowe
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: gospodarka leśna

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przetarg nieograniczony pn: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Piwniczna w roku 2019”.

Referentienummer: Z.270.1.8.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki łąkarskiej, utrzymania infrastruktury leśnej do wykonania na terenie Nadleśnictwa Piwniczna w roku 2019. Przedmiot zamówienia podzielono na pakiety I-VI. Pakiet I leśnictwa Szczawnik; Pakiet II leśnictwa Żegiestów; Pakiet III leśnictwa Jastrzębik; Pakiet IV leśnictwa Runek; Pakiet V leśnictwa Łomnica; Pakiet VI leśnictwa Roztoka Mała. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w rozdziale III SIWZ oraz opisany w załącznikach do SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet I Leśnictwo: Szczawnik

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77211000
77210000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77231200
77231000
77231600
90620000
75251120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Piwniczna. Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw właściwych dla danego Pakietu.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres rzeczowy obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki łąkarskiej, utrzymania infrastruktury leśnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ (zał. 3.1 rozmiar prac wg czynności, zał.3.2 strefy trudności i odległości zrywki, zał.3.3 układ sortymentowy pozyskania drewna. Szczegółowy opis prac zawarty został w zał.3SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis technologii oraz Opisy kodów czynności opisano w zał. 4 SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w zał.5 SIWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania korekt zmniejszających, zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lokalizacji w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia. Unormowania prawne których zobowiązany będzie przestrzegać wykonawca zostały określone w rozdziale 3 SIWZ. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń. Treść Zlecenia określa umowa (zał.13SIWZ). Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach pozyskaniowych z dróg, stałych szlaków zrywkowych, szlaków turystycznych linii podziału powierzchniowego, rowów, ścieżek obchodowych i edukacyjnych itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.). Będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących oraz zestawów do pochłaniania oleju w urządzeniach eksploatowanych na terenie lasów. Do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących Wykonawca będzie zobowiązany stosować olej biodegradowalny o parametrze biodegradacji nie gorszym niż 60 %. Wymagane jest określenie biodegradowalności zgodnie z metodyką badań opisaną w Rozp.Komisji WE NR 440/2008 z 30.05.2008 r. metoda OECD 301 B,C,F ustalająca metody badań zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 PEiR w spr rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Wyznacznikiem szacunkowej ilości objętościowych lub wagowych zużywanego oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących będzie masa pozyskania w m3 wynikająca z Protokołów Odbioru Robót przy uwzględnieniu poniższych norm przy użyciu pilarki wynosi 0,05 litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna, przy użyciu harwestera wynosi 0,02 litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna. Na żądanie będą przedstawić faktury zakupowe oleju wraz z Kartą charakterystyki preparatu niebezpiecznego potwierdzającego stopień biodegradowalności kupionego oleju, adekwatnie do ilości m3 pozyskanego drewna. Zam. służyć będzie prawo do weryfikacji olei używanych do smarowania układów tnących, Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić możliwość pobrania próbek oleju w ilości niezbędnej do badań jego parametrów. Pozostałe wymagania określono w SIWZ i umowie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

Informacja o zamówieniach o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, łowiectwa, gospodarki łąkarskiej, utrzymania infrastruktury leśnej obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 3 do SIWZ, których szczegółowy opis technologii wykonywania, zawarty został w załączniku nr 4 do SIWZ oraz usługi podobne do nich. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę. Miejscem realizacji zamówień, o których mowa w pkt 5.1. będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Piwniczna.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet II Leśnictwo: Żegiestów

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77211000
77210000
77211100
77211200
77231000
77211400
77211300
77211500
77211600
77230000
77231200
77231600
90620000
75251120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Piwniczna. Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw właściwych dla danego Pakietu.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres rzeczowy obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki łąkarskiej, utrzymania infrastruktury leśnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ (zał. 3.1 rozmiar prac wg czynności, zał.3.2 strefy trudności i odległości zrywki, zał.3.3 układ sortymentowy pozyskania drewna. Szczegółowy opis prac zawarty został w zał.3SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis technologii oraz Opisy kodów czynności opisano w zał. 4 SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w zał.5 SIWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania korekt zmniejszających, zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lokalizacji w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia. Unormowania prawne których zobowiązany będzie przestrzegać wykonawca zostały określone w rozdziale 3 SIWZ. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń. Treść Zlecenia określa umowa (zał.13SIWZ). Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach pozyskaniowych z dróg, stałych szlaków zrywkowych, szlaków turystycznych linii podziału powierzchniowego, rowów, ścieżek obchodowych i edukacyjnych itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.). Będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących oraz zestawów do pochłaniania oleju w urządzeniach eksploatowanych na terenie lasów. Do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących Wykonawca będzie zobowiązany stosować olej biodegradowalny o parametrze biodegradacji nie gorszym niż 60 %. Wymagane jest określenie biodegradowalności zgodnie z metodyką badań opisaną w Rozp.Komisji WE NR 440/2008 z 30.05.2008 r. metoda OECD 301 B,C,F ustalająca metody badań zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 PEiR w spr rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Wyznacznikiem szacunkowej ilości objętościowych lub wagowych zużywanego oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących będzie masa pozyskania w m3 wynikająca z Protokołów Odbioru Robót przy uwzględnieniu poniższych norm przy użyciu pilarki wynosi 0,05 litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna, przy użyciu harwestera wynosi 0,02 litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna. Na żądanie będą przedstawić faktury zakupowe oleju wraz z Kartą charakterystyki preparatu niebezpiecznego potwierdzającego stopień biodegradowalności kupionego oleju, adekwatnie do ilości m3 pozyskanego drewna. Zam. służyć będzie prawo do weryfikacji olei używanych do smarowania układów tnących, Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić możliwość pobrania próbek oleju w ilości niezbędnej do badań jego parametrów. Pozostałe wymagania określono w SIWZ i umowie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

Informacja o zamówieniach o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, łowiectwa, gospodarki łąkarskiej, utrzymania infrastruktury leśnej obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 3 do SIWZ, których szczegółowy opis technologii wykonywania, zawarty został w załączniku nr 4 do SIWZ oraz usługi podobne do nich. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę. Miejscem realizacji zamówień, o których mowa w pkt 5.1. będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Piwniczna.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet III Leśnictwo: Jastrzębik

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77211000
77210000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
90620000
75251120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Piwniczna. Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw właściwych dla danego Pakietu.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres rzeczowy obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki łąkarskiej, utrzymania infrastruktury leśnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ (zał. 3.1 rozmiar prac wg czynności, zał.3.2 strefy trudności i odległości zrywki, zał.3.3 układ sortymentowy pozyskania drewna. Szczegółowy opis prac zawarty został w zał.3SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis technologii oraz Opisy kodów czynności opisano w zał. 4 SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w zał.5 SIWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania korekt zmniejszających, zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lokalizacji w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia. Unormowania prawne których zobowiązany będzie przestrzegać wykonawca zostały określone w rozdziale 3 SIWZ. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń. Treść Zlecenia określa umowa (zał.13SIWZ). Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach pozyskaniowych z dróg, stałych szlaków zrywkowych, szlaków turystycznych linii podziału powierzchniowego, rowów, ścieżek obchodowych i edukacyjnych itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.). Będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących oraz zestawów do pochłaniania oleju w urządzeniach eksploatowanych na terenie lasów. Do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących Wykonawca będzie zobowiązany stosować olej biodegradowalny o parametrze biodegradacji nie gorszym niż 60 %. Wymagane jest określenie biodegradowalności zgodnie z metodyką badań opisaną w Rozp.Komisji WE NR 440/2008 z 30.05.2008 r. metoda OECD 301 B,C,F ustalająca metody badań zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 PEiR w spr rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Wyznacznikiem szacunkowej ilości objętościowych lub wagowych zużywanego oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących będzie masa pozyskania w m3 wynikająca z Protokołów Odbioru Robót przy uwzględnieniu poniższych norm przy użyciu pilarki wynosi 0,05 litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna, przy użyciu harwestera wynosi 0,02 litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna. Na żądanie będą przedstawić faktury zakupowe oleju wraz z Kartą charakterystyki preparatu niebezpiecznego potwierdzającego stopień biodegradowalności kupionego oleju, adekwatnie do ilości m3 pozyskanego drewna. Zam. służyć będzie prawo do weryfikacji olei używanych do smarowania układów tnących, Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić możliwość pobrania próbek oleju w ilości niezbędnej do badań jego parametrów. Pozostałe wymagania określono w SIWZ i umowie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

Informacja o zamówieniach o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, łowiectwa, gospodarki łąkarskiej, utrzymania infrastruktury leśnej obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 3 do SIWZ, których szczegółowy opis technologii wykonywania, zawarty został w załączniku nr 4 do SIWZ oraz usługi podobne do nich. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę. Miejscem realizacji zamówień, o których mowa w pkt 5.1. będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Piwniczna.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet IV Leśnictwo: Runek

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77211000
77210000
77211100
77211300
77211200
77211400
77211500
77211600
77230000
77231200
77231000
77231600
90620000
75251120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Piwniczna. Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw właściwych dla danego Pakietu.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres rzeczowy obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki łąkarskiej, utrzymania infrastruktury leśnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ (zał. 3.1 rozmiar prac wg czynności, zał.3.2 strefy trudności i odległości zrywki, zał.3.3 układ sortymentowy pozyskania drewna. Szczegółowy opis prac zawarty został w zał.3SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis technologii oraz Opisy kodów czynności opisano w zał. 4 SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w zał.5 SIWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania korekt zmniejszających, zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lokalizacji w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia. Unormowania prawne których zobowiązany będzie przestrzegać wykonawca zostały określone w rozdziale 3 SIWZ. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń. Treść Zlecenia określa umowa (zał.13SIWZ). Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach pozyskaniowych z dróg, stałych szlaków zrywkowych, szlaków turystycznych linii podziału powierzchniowego, rowów, ścieżek obchodowych i edukacyjnych itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.). Będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących oraz zestawów do pochłaniania oleju w urządzeniach eksploatowanych na terenie lasów. Do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących Wykonawca będzie zobowiązany stosować olej biodegradowalny o parametrze biodegradacji nie gorszym niż 60 %. Wymagane jest określenie biodegradowalności zgodnie z metodyką badań opisaną w Rozp.Komisji WE NR 440/2008 z 30.05.2008 r. metoda OECD 301 B,C,F ustalająca metody badań zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 PEiR w spr rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Wyznacznikiem szacunkowej ilości objętościowych lub wagowych zużywanego oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących będzie masa pozyskania w m3 wynikająca z Protokołów Odbioru Robót przy uwzględnieniu poniższych norm przy użyciu pilarki wynosi 0,05 litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna, przy użyciu harwestera wynosi 0,02 litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna. Na żądanie będą przedstawić faktury zakupowe oleju wraz z Kartą charakterystyki preparatu niebezpiecznego potwierdzającego stopień biodegradowalności kupionego oleju, adekwatnie do ilości m3 pozyskanego drewna. Zam. służyć będzie prawo do weryfikacji olei używanych do smarowania układów tnących, Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić możliwość pobrania próbek oleju w ilości niezbędnej do badań jego parametrów. Pozostałe wymagania określono w SIWZ i umowie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

Informacja o zamówieniach o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, łowiectwa, gospodarki łąkarskiej, utrzymania infrastruktury leśnej obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 3 do SIWZ, których szczegółowy opis technologii wykonywania, zawarty został w załączniku nr 4 do SIWZ oraz usługi podobne do nich. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę. Miejscem realizacji zamówień, o których mowa w pkt 5.1. będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Piwniczna.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet V Leśnictwo: Łomnica

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77211000
77210000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
90620000
75251120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Piwniczna. Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw właściwych dla danego Pakietu.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres rzeczowy obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki łąkarskiej, utrzymania infrastruktury leśnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ (zał. 3.1 rozmiar prac wg czynności, zał.3.2 strefy trudności i odległości zrywki, zał.3.3 układ sortymentowy pozyskania drewna. Szczegółowy opis prac zawarty został w zał.3SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis technologii oraz Opisy kodów czynności opisano w zał. 4 SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w zał.5 SIWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania korekt zmniejszających, zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lokalizacji w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia. Unormowania prawne których zobowiązany będzie przestrzegać wykonawca zostały określone w rozdziale 3 SIWZ. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń. Treść Zlecenia określa umowa (zał.13SIWZ). Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach pozyskaniowych z dróg, stałych szlaków zrywkowych, szlaków turystycznych linii podziału powierzchniowego, rowów, ścieżek obchodowych i edukacyjnych itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.). Będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących oraz zestawów do pochłaniania oleju w urządzeniach eksploatowanych na terenie lasów. Do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących Wykonawca będzie zobowiązany stosować olej biodegradowalny o parametrze biodegradacji nie gorszym niż 60 %. Wymagane jest określenie biodegradowalności zgodnie z metodyką badań opisaną w Rozp.Komisji WE NR 440/2008 z 30.05.2008 r. metoda OECD 301 B,C,F ustalająca metody badań zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 PEiR w spr rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Wyznacznikiem szacunkowej ilości objętościowych lub wagowych zużywanego oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących będzie masa pozyskania w m3 wynikająca z Protokołów Odbioru Robót przy uwzględnieniu poniższych norm przy użyciu pilarki wynosi 0,05 litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna, przy użyciu harwestera wynosi 0,02 litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna. Na żądanie będą przedstawić faktury zakupowe oleju wraz z Kartą charakterystyki preparatu niebezpiecznego potwierdzającego stopień biodegradowalności kupionego oleju, adekwatnie do ilości m3 pozyskanego drewna. Zam. służyć będzie prawo do weryfikacji olei używanych do smarowania układów tnących, Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić możliwość pobrania próbek oleju w ilości niezbędnej do badań jego parametrów. Pozostałe wymagania określono w SIWZ i umowie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

Informacja o zamówieniach o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, łowiectwa, gospodarki łąkarskiej, utrzymania infrastruktury leśnej obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 3 do SIWZ, których szczegółowy opis technologii wykonywania, zawarty został w załączniku nr 4 do SIWZ oraz usługi podobne do nich. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę. Miejscem realizacji zamówień, o których mowa w pkt 5.1. będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Piwniczna.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet VI Leśnictwo: Roztoka Mała

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77211000
77210000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
90620000
75251120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Piwniczna. Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw właściwych dla danego Pakietu.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres rzeczowy obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki łąkarskiej, utrzymania infrastruktury leśnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ (zał. 3.1 rozmiar prac wg czynności, zał.3.2 strefy trudności i odległości zrywki, zał.3.3 układ sortymentowy pozyskania drewna. Szczegółowy opis prac zawarty został w zał.3SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis technologii oraz Opisy kodów czynności opisano w zał. 4 SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w zał.5 SIWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania korekt zmniejszających, zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lokalizacji w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia. Unormowania prawne których zobowiązany będzie przestrzegać wykonawca zostały określone w rozdziale 3 SIWZ. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń. Treść Zlecenia określa umowa (zał.13SIWZ). Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach pozyskaniowych z dróg, stałych szlaków zrywkowych, szlaków turystycznych linii podziału powierzchniowego, rowów, ścieżek obchodowych i edukacyjnych itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.). Będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących oraz zestawów do pochłaniania oleju w urządzeniach eksploatowanych na terenie lasów. Do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących Wykonawca będzie zobowiązany stosować olej biodegradowalny o parametrze biodegradacji nie gorszym niż 60 %. Wymagane jest określenie biodegradowalności zgodnie z metodyką badań opisaną w Rozp.Komisji WE NR 440/2008 z 30.05.2008 r. metoda OECD 301 B,C,F ustalająca metody badań zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 PEiR w spr rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Wyznacznikiem szacunkowej ilości objętościowych lub wagowych zużywanego oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących będzie masa pozyskania w m3 wynikająca z Protokołów Odbioru Robót przy uwzględnieniu poniższych norm przy użyciu pilarki wynosi 0,05 litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna, przy użyciu harwestera wynosi 0,02 litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna. Na żądanie będą przedstawić faktury zakupowe oleju wraz z Kartą charakterystyki preparatu niebezpiecznego potwierdzającego stopień biodegradowalności kupionego oleju, adekwatnie do ilości m3 pozyskanego drewna. Zam. służyć będzie prawo do weryfikacji olei używanych do smarowania układów tnących, Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić możliwość pobrania próbek oleju w ilości niezbędnej do badań jego parametrów. Pozostałe wymagania określono w SIWZ i umowie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

Informacja o zamówieniach o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, łowiectwa, gospodarki łąkarskiej, utrzymania infrastruktury leśnej obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 3 do SIWZ, których szczegółowy opis technologii wykonywania, zawarty został w załączniku nr 4 do SIWZ oraz usługi podobne do nich. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę. Miejscem realizacji zamówień, o których mowa w pkt 5.1. będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Piwniczna.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 244-558723
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Pakiet I Leśnictwo: Szczawnik

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Pakiet II Leśnictwo: Żegiestów

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Pakiet III Leśnictwo: Jastrzębik

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Pakiet IV Leśnictwo: Runek

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Pakiet V Leśnictwo: Łomnica

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Pakiet VI Leśnictwo: Roztoka Mała

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018. poz. 1986) - tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019