Diensten - 67887-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Rennes: Projectbeheerdiensten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden

2019/S 030-067887

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Agence régionale de santé
6 place des Colombes
Rennes Cedex
35042
Frankrijk
Telefoon: +33 222067257
E-mail: ars-bretagne-marches-publics@ars.sante.fr
Fax: +33 299305903
NUTS-code: FRH0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ars.bretagne.sante.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.gouv.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Assistance technique à l'accompagnement du volet addictions du PRS et du programme régional de lutte contre le tabac

Referentienummer: ARSB-DSP-2018-1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79421000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Assistance technique à l'accompagnement du volet addictions du PRS et du programme régional de lutte contre le tabac.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 164 880.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79421000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH0
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Assistance technique à l'accompagnement du volet addictions du PRS et du programme régional de lutte contre le tabac.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 183-414369
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ARSBRETAGNE-DSP-2018-1
Benaming:

Assistance technique à l'accompagnement du volet addictions du PRS et du programme régional de lutte contre le tabac

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eneis
2 bd Saint-Martin
Paris
75010
Frankrijk
NUTS-code: FRH

Internetadres: http://www.eneisconseil-rhonealpes.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 164 880.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 164 880.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Hotel de Bizien
3 contour de la Motte — CS 44416
Rennes
35044
Frankrijk
Telefoon: +33 223212828
E-mail: greffe.ta-rennes@juradm.fr

Internetadres: http://rennes.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Hotel de Bizien
3 contour de la Motte — CS 44416
Rennes
35044
Frankrijk
Telefoon: +33 223212828
E-mail: greffe.ta-rennes@juradm.fr

Internetadres: http://rennes.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019