Diensten - 67912-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Roubaix: Verstrekken van schoolmaaltijden

2019/S 030-067912

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Commune de Roubaix
21590512600011
17 Grand Place, CS 70737
Roubaix
59066
Frankrijk
Telefoon: +33 320664600
E-mail: commandepublique@ville-roubaix.fr
NUTS-code: FRE11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ville-roubaix.fr/

Adres van het kopersprofiel: http://agysoft.marches-publics.info/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de livraison de repas en liaison froide et prestations associées a destination de la restauration scolaire, de la restauration des Accueils collectifs des mineurs (ACM) et de la restauration du personnel municipal

Referentienummer: 18ser031
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55523100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché de livraison de repas en liaison froide et prestations associées a destination de la restauration scolaire, de la restauration des Accueils collectifs des mineurs (ACM) et de la restauration du personnel municipal. Forme de marché: à bons de commande sans minimum ni maximum. Attribution d'un marché unique. Accord-cadre conclu pour une période initiale de 1 an à compter du 1.9.2019.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55523100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché de livraison de repas en liaison froide et prestations associées a destination de la restauration scolaire, de la restauration des Accueils collectifs des mineurs (ACM) et de la restauration du personnel municipal. Forme de marché: à bons de commande sans minimum ni maximum. Attribution d'un marché unique. Accord-cadre conclu pour une période initiale de 1 an à compter du 1.9.2019.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45
Prijs - Weging: 55
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 238-544076
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Aucune offre régulière reçue.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Lille
5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039
Lille
59014
Frankrijk
Telefoon: +33 359542342
E-mail: greffe.ta-lille@juradm.fr
Fax: +33 359542445

Internetadres: http://lille.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Lille
143 rue Jacquemars Giélée
Lille
59014
Frankrijk
Telefoon: +33 320631300
E-mail: greffe.ta-lille@juradm.fr
Fax: +33 320631347
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019