Diensten - 67955-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Winschoten: Algemene personeelsdiensten voor de overheid

2019/S 030-067955

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Oldambt
01176290
Johan Modastraat 6
Winschoten
9671 CD
Nederland
Contactpersoon: Sophie Otten
E-mail: inkoop@gemeente-oldambt.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gemeente-oldambt.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=104061

I.1)Naam en adressen
Afeer
Garst 6
Winschoten
9670 AC
Nederland
Contactpersoon: Sophie Otten
E-mail: inkoop@gemeente-oldambt.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://afeer.nl/

I.1)Naam en adressen
Volkskredietbank Noord-Oost Groningen
Stationsweg 2
Appingedam
Nederland
Contactpersoon: Sophie Otten
E-mail: inkoop@gemeente-oldambt.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.volkskredietbank.nl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europees openbare aanbesteding Inhuur uitzendkrachten

Referentienummer: 17293-2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75131100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Oldambt, Afeer en VKB wensen de dienstverlening voor de inhuur van derden aan te besteden. In deze aanbesteding gaat het om de inhuur van uitzendkrachten tot en met schaal 8. De inhuur van functies in schaal 9 en hoger zijn uitdrukkelijk uitgezonderd van deze aanbesteding; daarvoor maakt Gemeente Oldambt gebruik van de website Groningen huurt in.

Bij Afeer gaat het voornamelijk om schoonmaakpersoneel, medewerkers voor de afdeling groen en voor het afval retour project.

Aan de behoefte voor het inhuren van derden kunnen de volgende redenen ten grondslag liggen:

— een tekort aan beschikbare capaciteit,

— vervanging bij ziekte en zwangerschapsverlof,

— tijdelijke extra capaciteit

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Inhuur uitzendkrachten t/m schaal 8 Gemeente Oldambt

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79610000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gemeente Oldambt:

Perceel 1 Administratief personeel tot en met schaal 8:

Repromedewerker

Receptioniste

Facilitair medewerker

Gemeentebode

Ondersteunend medewerker archief

Administratief medewerker

Administratief medewerker burgerzaken

Medewerker administratieve ondersteuning

Medewerker personeels- en salarisadministratie

Medewerker invordering en kwijtschelding

Medewerker financiële Administratie

Ondersteunend medewerker informatiebeheer

Medewerker bestuurssecretariaat

Medewerker managementondersteuning

Griffiemedewerker

Medewerker juridische ondersteuning

Medewerker veiligheidsondersteuning

Directieondersteuner

Specialist KCC

Medewerker leerlingenvervoer

Medewerker administratie sociaal domein

Buitendienst tot en met schaal 8:

Medewerker specialistisch groen

Medewerker overlaadstation

Chauffeur vrachtauto

Schilder/Timmerman

Sporthalbeheerder en brugwachter

Medewerker wijkbeheer

Monteur garage

Monteur rioolgemalen

Installatiemonteur

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: G2.1. Kwaliteit, begeleiding, coaching, functionering en vitaliteit / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: G2.2. Maatwerk / Relatie / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: G2.3. (digitale) Communicatie / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: G2.4. Maatschappelijk verantwoord ondernemen / Lokale werkgelegenheid / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Inhuur uitzendkrachten voor Afeer t/m schaal 8

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79610000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 2 Afeer:

Schoonmaker/Facilitair medewerker

Productiemedewerker

Schilder / Timmerman

Medewerker groen

Projectmedewerker

Logistiek medewerker

Operator Mechanisch A

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: G2.1. Kwaliteit, begeleiding, coaching, functionering en vitaliteit / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: G2.2. Maatwerk / Relatie / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: G2.3. (digitale) Communicatie / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: G2.4. Maatschappelijk verantwoord ondernemen / Lokale werkgelegenheid / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Inhuur uitzendkrachten voor de VKB t/m schaal 8

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79610000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 3 VKB:

Assistent van consulenten

Consulent financiële administratie

Secretaresse

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: G2.1. Kwaliteit, begeleiding, coaching, functionering en vitaliteit / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: G2.2. Maatwerk / Relatie / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: G2.3. (digitale) Communicatie / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: G2.4. Maatschappelijk verantwoord ondernemen / Lokale werkgelegenheid / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 191-431888
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Inhuur uitzendkrachten t/m schaal 8 Gemeente Oldambt

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Abiant Personeelsdiensten B.V.
Bedum
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Tempo-Team Uitzenden B.V.
Amsterdam
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Inhuur uitzendkrachten voor Afeer t/m schaal 8

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Abiant Personeelsdiensten B.V.
Bedum
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Inhuur uitzendkrachten voor de VKB t/m schaal 8

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Abiant Personeelsdiensten B.V.
Bedum
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Tempo-Team Uitzenden B.V.
Amsterdam
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Noord Nederland
Assen
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2019