Diensten - 68028-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Åkersberga: Printers en plotters

2019/S 030-068028

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Österåkers kommun
212000-2890
Hackstavägen 22
Åkersberga
184 86
Zweden
Contactpersoon: Lisa Tingström
E-mail: lisa.tingstrom@osteraker.se
NUTS-code: SE110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.osteraker.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Utskrift som tjänst 2018-47_3

Referentienummer: 2018-47_3
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30232100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Tjänstens omfattning

Leverantören ska tillgodose Österåkers kommuns (nedan ”Beställaren") hela behov av utskrifts-, kopierings- och skanningstjänster. Tjänsten omfattar tillhandahållande av de olika typkonfigurationer (enheter) som redovisas nedan under avsnittet ”Krav typkonfigurationer”, ansvar för service, drift och underhåll samt tillhandahållande av förbrukningsmateriel som t.ex. tonerkassetter m.m. Leverantören ansvarar för att tjänsten fungerar i sin helhet under avtalstiden och att enheter läggs till, ersätts eller tas bort på begäran av Beställaren enligt de krav som uppställs under i detta dokument.

Leverantören svarar vidare för samtliga bakomliggande system och hårdvara som krävs för att tillhandahålla utskrift som tjänst till Beställaren. Leverantören svarar inte för de delar som framgår av avsnittet "Tekniska förutsättningar" och heller inte för tillhandahållande av utskriftspapper.

Antalet objekt inom varje typkonfiguration kan öka eller minska under avtalstiden.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 10 400 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30120000
30232130
38520000
50310000
79521000
79999100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE110
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tjänstens omfattning

Leverantören ska tillgodose Österåkers kommuns (nedan ”Beställaren") hela behov av utskrifts-, kopierings- och skanningstjänster. Tjänsten omfattar tillhandahållande av de olika typkonfigurationer (enheter) som redovisas nedan under avsnittet ”Krav typkonfigurationer”, ansvar för service, drift och underhåll samt tillhandahållande av förbrukningsmateriel som t.ex. tonerkassetter m.m. Leverantören ansvarar för att tjänsten fungerar i sin helhet under avtalstiden och att enheter läggs till, ersätts eller tas bort på begäran av Beställaren enligt de krav som uppställs under i detta dokument.

Leverantören svarar vidare för samtliga bakomliggande system och hårdvara som krävs för att tillhandahålla utskrift som tjänst till Beställaren. Leverantören svarar inte för de delar som framgår av avsnittet "Tekniska förutsättningar" och heller inte för tillhandahållande av utskriftspapper.

Antalet objekt inom varje typkonfiguration kan öka eller minska under avtalstiden.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 218-499193
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Toshiba TEC Nordic AB
556091-2106
Box 1488
Solna
171 28
Zweden
E-mail: eva.garmelius@toshibatec-tnd.com
NUTS-code: SE1

Internetadres: http://www.toshiba-doc.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 400 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 400 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten
Stockholm
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2019