Diensten - 68032-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2019/S 030-068032

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”
ul. Z. Nałkowskiej 11
Warszawa
01-886
Polen
Contactpersoon: Maria Pańczyk
Telefoon: +48 222774982
E-mail: mpanczy@um.warszawa.pl
Fax: +48 222774972
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.centrumuslugspolecznych.um.warszawa.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: jednostka organizacyjna m.st. Warszawy
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (...) w miejscu ich zamieszkania na terenie m. st. Warszawy w okresie 7.1.2019 r. - 31.12.2019 r."

Referentienummer: CUS/ZP/14/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób z autyzmem oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną, realizowanych w miejscu ich zamieszkania – podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej/Centrum Pomocy Społecznej Dzielnic m.st. Warszawy. Zamówienie realizowane z podziałem na 4 części. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób z autyzmem oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (dalej: zwane „Usługami”) są to Usługi realizowane w miejscu zamieszkania i dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.9.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. nr 189, poz. 1598, z późn. zm.).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 980 284.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Obejmująca Dzielnice: Ochota, Włochy

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85121270
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa, Dzielnice: Ochota, Włochy

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób z autyzmem oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Dzielnic: Ochota, Włochy, w wymiarze 3 140 godzin w pełnym okresie realizacji zamówienia, przy czym:

Szacunkowa średnia miesięczna liczba godzin Usług wyniesie 261 godzin;

Przewidywana średnia miesięczna liczba odbiorców Usług wyniesie 39 osób;

Minimalny wymiar godzin świadczonych Usług w pełnym okresie realizacji zamówienia, wyniesie 2 826 godzin.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie Wykonawcy / Weging: 30 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Stawka godzinowa brutto dla osób świadczących usługi / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

K1 – Cena oferty brutto, waga 60 %

K2 – Doświadczenie Wykonawcy, waga 30 %

K3 – Stawka godzinowa brutto dla osób świadczących usługi, waga 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Obejmująca Dzielnice: Śródmieście, Wola

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85121270
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa, Dzielnice: Śródmieście, Wola

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób z autyzmem oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną w wymiarze 14 750 godzin w pełnym okresie realizacji zamówienia, przy czym:

Szacunkowa średnia miesięczna liczba godzin Usług wyniesie 1 230 godzin;

Przewidywana średnia miesięczna liczba odbiorców Usług wyniesie 97 osób;

Minimalny wymiar godzin świadczonych Usług w pełnym okresie realizacji zamówienia, wyniesie 13 275 godzin.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie Wykonawcy / Weging: 30 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Stawka godzinowa brutto dla osób świadczących usługi / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

K1 – Cena oferty brutto, waga 60 %

K2 – Doświadczenie Wykonawcy, waga 30 %

K3 – Stawka godzinowa brutto dla osób świadczących usługi, waga 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Obejmująca Dzielnice: Praga Południe, Rembertów

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85121200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa, Dzielnice: Praga Południe, Rembertów

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób z autyzmem oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną, w wymiarze 7 250 godzin w pełnym okresie realizacji zamówienia, przy czym:

Szacunkowa średnia miesięczna liczba godzin Usług wyniesie 604 godzin;

Przewidywana średnia miesięczna liczba odbiorców Usług wyniesie 80 osób;

Minimalny wymiar godzin świadczonych Usług w pełnym okresie realizacji zamówienia, wyniesie 6 525 godzin.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie Wykonawcy / Weging: 30 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Stawka godzinowa brutto dla osób świadczących usługi / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

K1 – Cena oferty brutto, waga 60 %

K2 – Doświadczenie Wykonawcy, waga 30 %

K3 – Stawka godzinowa brutto dla osób świadczących usługi, waga 10 %

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Obejmująca Dzielnice: Wawer, Wesoła

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85121270
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa, Dzielnice: Wawer, Wesoła

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób z autyzmem oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną, w wymiarze 2 850 godzin w pełnym okresie realizacji zamówienia, przy czym:

Szacunkowa średnia miesięczna liczba godzin Usług wyniesie 237 godzin;

Przewidywana średnia miesięczna liczba odbiorców Usług wyniesie 28 osoby;

Minimalny wymiar godzin świadczonych Usług w pełnym okresie realizacji zamówienia, wyniesie 2 565 godzin.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie Wykonawcy / Weging: 30 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Stawka godzinowa brutto dla osób świadczących usługi / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

K1 – Cena oferty brutto, waga 60 %

K2 – Doświadczenie Wykonawcy, waga 30 %

K3 – Stawka godzinowa brutto dla osób świadczących usługi, waga 10 %

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 241-551524
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CUS/ZP/14/2018
Perceel nr.: 1
Benaming:

Obejmująca Dzielnice: Ochota, Włochy

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Agencja Służby Społecznej Kościelak Sp. j.
NIP: 5211351348
ul. Kwiatowa 9
Warszawa
02-579
Polen
Telefoon: +48 228493907
Fax: +48 228493907
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 113 040.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 111 784.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CUS/ZP/14/2018
Perceel nr.: 2
Benaming:

Obejmująca Dzielnice: Śródmieście, Wola

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Vital Plus” Ewa Lechowska
ul. Ratuszowa 11
Warszawa
03-450
Polen
Telefoon: +48 501113110
Fax: +48 228676523
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 531 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 525 100.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CUS/ZP/14/2018
Perceel nr.: 3
Benaming:

Obejmująca Dzielnice: Praga Południe, Rembertów

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Stowarzyszeniem Opiekuńczym Nadzieja z siedzibą ul. Kolorowa 6; Filia: ul. VII Poprzeczna 13, 04-615 Warszawa
NIP: 7122988921
ul. Kolorowa 6
Lublin
20-802
Polen
Telefoon: +48 222502500
Fax: +48 222501016
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Nadzieja Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja Sp. z o.o. z siedzibą ul. Chopina 9, 62-510 Konin, Filia: ul. VII Poprzeczna 13, 04-615 Warszawa
NIP: 7010274694
ul. Chopina 9
Konin
62-510
Polen
Telefoon: +48 222502500
Fax: +48 222501016
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 261 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 246 500.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CUS/ZP/14/2018
Perceel nr.: 4
Benaming:

Obejmująca Dzielnice: Wawer, Wesoła

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Stowarzyszeniem Opiekuńczym Nadzieja z siedzibą ul. Kolorowa 6, 20-802 Lublin; Filia: ul. VII Poprzeczna 13, 04-615 Warszawa
NIP: 7122988921
ul. Kolorowa 6
Lublin
20-802
Polen
Telefoon: +48 222502500
Fax: +48 222501016
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Nadzieja Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja Sp. z o.o. z siedzibą ul. Chopina 9, 62-510 Konin, Filia: ul. VII Poprzeczna 13, 04-615 Warszawa
NIP: 7010274694
ul. Chopina 9
Konin
62-510
Polen
Telefoon: +48 222502500
Fax: +48 222501016
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 102 600.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 96 900.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Urząd Zamówień Publicznych (Prezes Krajowej Izby Odwoławczej)
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Urząd Zamówień Publicznych (Prezes Krajowej Izby Odwoławczej)
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych (Prezes Krajowej Izby Odwoławczej)
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019