Diensten - 68036-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Reparatie- en onderhoudsdiensten voor beveiligingsuitrusting

2019/S 030-068036

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stad Brussel - Aankoopcentrale
0207.373.429_203
Negende Linielaan 39
Brussel
1000
België
Contactpersoon: centraal secretariaat, bureau D12
Telefoon: +32 22794200
E-mail: CDA.ServicesDiensten@brucity.be
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.brussels.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332410

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel de levering en het onderhoud, gedurende 60 maanden, van de brandblussers in verschillende gebouwen van de Stad

Referentienummer: Centrale d'achats-CDA/009809/MGG-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50610000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel de levering en het onderhoud, gedurende 60 maanden, van de brandblussers in verschillende gebouwen van de Stad

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 319 693.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35111320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel de levering en het onderhoud, gedurende 60 maanden, van de brandblussers in verschillende gebouwen van de Stad

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 155-356151
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CDA/009809/MGG
Perceel nr.: 1
Benaming:

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel de levering en het onderhoud, gedurende 60 maanden, van de brandblussers in verschillende gebouwen van de Stad

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SICLI NV
Merlostraat 1
Brussel
1080
België
Telefoon: +32 23702411
E-mail: tender@sicli.be
NUTS-code: BE100

Internetadres: https://www.sicli.be/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 454 545.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 319 693.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Wat de beroepsinstanties betreft (punt VI.4.1):

— Telefoon van de Raad van State (griffie): (+32 - 2) 234 96 11

— Internetadres (URL) van de Raad van State: http://www.raadvstconsetat.be

— Telefoon van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: (+32 - 2) 508 61 11

— Internetadres (URL) van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: http://www.juridat.be/eerste_aanleg/brussel

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State / Rechtbank van eerste aanleg van Brussel
Wetenschapsstraat 33 / Quatre Brasstraat 13
Brussel
1040 / 1000
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Een beroep wordt ingesteld volgens de regels die vastgelegd zijn in de artikelen 23 tot 27 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en conform de bepalingen hetzij van het regentsbesluit van 23.8.1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hetzij van het Gerechtelijk Wetboek.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019