Diensten - 68037-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Dartford: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2019/S 030-068037

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Dartford Borough Council
Civic Centre, Home Gardens
Dartford
DA1 1DR
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mrs Jenny Newton
Telefoon: +44 1322343234
E-mail: jennifer.newton@dartford.gov.uk
NUTS-code: UKJ4

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dartford.gov.uk/

Adres van het kopersprofiel: http://www.dartford.gov.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Waste Collections and Street Cleaning Services

Referentienummer: DN365209
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Renewing the arrangements for the collection of refuse, recycling, garden, bulky and medical waste and for street cleaning including sweeping, litter and dog bins and illegal dumping.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 21 000 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ4
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Renewing the service arrangements for the collection of refuse, recycling, garden, bulky and medical waste and for street cleaning including sweeping, litter and dog bins and illegal dumping for Dartford.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Delivery regime / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Continuity of service / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Account management / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Customer service / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Training / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Health and safety / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 177-401476
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DN365209
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Urbaser S.A
First Floor, Westmoreland House, 80-86 Bath Road, Cheltenham
Gloucestershire
GL53 7JT
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKJ4
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 891 947.60 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Dartford Borough Council
Civic Centre, Home Gardens
Dartford
DA1 1DR
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Dartford Borough Council
Civic Centre, Home Gardens
Dartford
DA1 1DR
Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019