Diensten - 68048-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Wałbrzych: Sneeuwruimingsdiensten

2019/S 030-068048

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
ul. Matejki 1
Wałbrzych
58-300
Polen
Contactpersoon: Agnieszka Plesner
Telefoon: +48 746414400
E-mail: aplesner@zdkium.walbrzych.pl
NUTS-code: PL517

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bip.zdkium.walbrzych.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: jednostka budżetowa Gminy Wałbrzych i organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych wraz z oczyszczaniem poziomowym

Referentienummer: RZP/65/PN/1/2019/DR
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych wraz z oczyszczaniem poziomowym.

Przedmiot zamówienia obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach wraz z oczyszczaniem poziomowym.

Wielkość zadania:

Utrzymanie czystości i przejezdności dróg (jezdni) w okresie zimowym:

— 93 jezdnie dróg I kolejności utrzymania zimowego (w tym pętle autobusowe i łączniki),

— 79 jezdni dróg II kolejności utrzymania zimowego,

— 151 jezdni dróg III kolejności utrzymania zimowego,

— 118 jezdni dróg IV kolejności utrzymania zimowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają wzór umowy i formularz cenowy.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 470 893.19 PLN / Hoogste offerte: 1 470 893.19 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90630000
90610000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL517
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wałbrzych

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach wraz z oczyszczaniem poziomowym.

Wielkość zadania:

Utrzymanie czystości i przejezdności dróg (jezdni) w okresie zimowym:

— 93 jezdnie dróg I kolejności utrzymania zimowego (w tym pętle autobusowe i łączniki),

— 79 jezdni dróg II kolejności utrzymania zimowego,

— 151 jezdni dróg III kolejności utrzymania zimowego,

— 118 jezdni dróg IV kolejności utrzymania zimowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają wzór umowy i formularz cenowy.

Zakres obowiązków Wykonawcy:

1) utrzymywanie czystości i przejezdności jezdni w okresie zimowym:

a) zakup środków niezbędnych do prowadzenia zimowego utrzymania dróg – asortyment rodzajowy tych środków (piasek, sól drogowa, chlorek wapnia i inne) oraz ich ilości winny zapewniać skuteczne prowadzenie tego utrzymania w każdych możliwych warunkach zimowych,

b) składowanie i magazynowanie środków, o których mowa w lit. a) w sposób odpowiedni dla ich rodzaju, przy uwzględnieniu wpływu warunków tego przechowywania na strukturę i skład tych środków, a tym samym na ich wartość użytkową w zimowym utrzymaniu

(z zachowaniem wszelkich norm technicznych przechowywania i przy spełnieniu wszystkich zasad i norm ochrony środowiska),

c) przygotowywanie mieszanek środków, o których mowa w lit. a) i solanki oraz ich załadunek na sprzęt przeznaczony do posypywania lub transportowania,

d) prowadzenie stałego monitoringu pogodowego (stałych obserwacji meteorologicznych), pozwalającego przewidzieć zjawiska zimowe i podejmować skuteczne działania profilaktyczne,

e) utrzymywanie stałych, całodobowych, osobowych dyżurów nadzoru technicznego (stanowisko dyspozytorskie – telefon, tel. komórkowy, łącze internetowe i komputer - e-mail) i obsługi sprzętu gwarantujących niezwłoczne, sprawne i skuteczne działanie Wykonawcy,

f) utrzymywanie stałej, całodobowej pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej sprzętu specjalistycznego i pomocniczego niezbędnego do wykonania prac objętych zimowym utrzymaniem gwarantującej niezwłoczne, sprawne i skuteczne jego użycie,

g) stały monitoring pojazdów za pomocą systemu satelitarnego monitoringu pojazdów oraz udostępnianie Zamawiającemu danych z monitoringu,

h) odśnieżanie jezdni i zwalczanie na nich śliskości przy użyciu środków uszorstniających oraz chemicznych – wg kolejności i zasad określonych w wykazach tras opracowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia podpisania umowy,

i) odśnieżanie i zwalczanie śliskości przy użyciu środków uszorstniających oraz chemicznych na oznakowanych przejściach dla pieszych – zgodnie z wykazem przejść dla pieszych sporządzanym przez Zamawiającego. W przypadku, gdy z uwagi na zmianę organizacji ruchu zmieniona zostanie lokalizacja przejść dla pieszych, zlikwidowane zostaną przejścia dla pieszych, ustanowione zostaną nowe przejścia dla pieszych, Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania przejść dla pieszych zgodnie z wykazem przekazanym na piśmie przez Zamawiającego Wykonawcy,

j) wywóz nadmiaru śniegu i likwidacja nabojów lodowych,

k) pełny nadzór kierownictwa Wykonawcy nad prowadzoną przez własne ekipy robocze akcją odśnieżania i zwalczania śliskości oraz składanie i udostępnianie Zamawiającemu informacji o jej rzeczywistym przebiegu (należy 1 raz dziennie złożyć meldunek),

l) w okresach bezśnieżnych i bezoblodzeniowych na wniosek i za zgodą Zamawiającego usuwanie przez Wykonawcę nadmiaru zalegającego piasku przy krawędzi jezdni,

2) pozimowe oczyszczenie jezdni dróg I i II kategorii utrzymania.

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę określa SIWZ i wzór umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin płatności faktury / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas rozpoczęcia akcji posypywania, odpłużania lub posypywania z odpłużaniem jezdni dróg I kolejności utrzymania / Weging: 30
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Oferty należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu w terminie do dnia 25.1.2019 r. do godziny 10:00.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl na ePUAP: /zdkiumwch/SkrytkaESP

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 008-014420
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych wraz z oczyszczaniem poziomowym

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Alba Dolny Śląsk sp. z o.o.
8862370555
ul. Piasta 16
Wałbrzych
58-304
Polen
NUTS-code: PL517
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 388 752.02 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 470 893.19 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zastosowanie art. 43 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. skrócenie terminu składania ofert do 15 dni.

23.10.2017 r. Zamawiający Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu zawarł umowę z ALBA Dolny Śląsk sp. z o.o., ul. Piasta 16, 58-304 Wałbrzych.

Przedmiot umowy obejmuje m.in. utrzymanie czystości i przejezdności dróg (jezdni) w okresie zimowym wraz z pozimowym oczyszczaniem jezdni dróg I i II kolejności utrzymania.

Umowa została zawarta na czas określony do 31.10.2019 r.

Zgodnie z postanowieniem § 8 ust. 8 umowy łączna wartość zleconych usług w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty 6 691 454,56 zł brutto, na podstawie protokołów odbioru wykonanej usługi.

Zamawiający może zwiększyć wartość umowy o 10 % na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Z uwagi na warunki atmosferyczne (mróz oraz intensywne opady śniegu w grudniu 2018 r. i na początku stycznia 2019 r.) umowa w zakresie finansowym /wartość określona w umowie/ została zrealizowana w prawie 100 %. W związku z tym, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, istnieje konieczność płynnego zapewnienia świadczenia usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg w okresie od lutego 2019 r.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami

W stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale V.6. pkt 8. ppkt 1-9.

3. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale V.6. pkt 8. ppkt 1-9, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy.

4. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 2 i w pkt 3. Wykonawca przedkłada na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w rozdziale V.6.8. SIWZ-IDW.

1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI Ustawy.

2. Zgodnie z Ustawą środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogły ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

4. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez Wykonawcę, wnoszone do Prezesa KIO w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą UZP, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

1. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa UZP.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019