Diensten - 68052-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Lorient: Drukkerij- en afleveringsdiensten

2019/S 030-068052

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville de Lorient
2 bd Leclerc — CS 30010
Lorient
56315
Frankrijk
Telefoon: +33 297022264
E-mail: achats@mairie-lorient.fr
Fax: +33 297022244
NUTS-code: FRH04

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lorient.bzh

Adres van het kopersprofiel: http://www.e-megalisbretagne.org

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations d'impression des documents de communication

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79823000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestations d'impression des documents de communication.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Impression affiches grand format

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79823000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH04
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Impression affiches grand format. Montant minimum 5 000,00 EUR (TTC)/an — montant maximum 15 000,00 EUR (TTC)/an.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais proposés / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Dispositions environnementales / Weging: 5 %
Prijs - Weging: 55 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Reconductible 2 fois 1 année.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Impression d'affiches et divers documents de communication

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79823000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH04
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Impression d'affiches et divers documents de communication. Montant minimum 20 000,00 EUR (TTC)/an — montant maximum 80 000,00 EUR (TTC)/an.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique décomposée comme suit: 20 % qualité d'impression et des prestations de service — 20 % organisation / Weging: 40 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Dispositions environnementales / Weging: 5 %
Prijs - Weging: 55 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Reconductible 2 fois 1 année.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Impression du magazine de Lorient Mag

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79823000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH04
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Impression du magazine de Lorient Mag. (10 numéros/an — 38 000 exemplaires) — partie forfaitaire/partie complémentaire à bons de commande sans minimum ni maximum. Forfait 66 489,83 (TTC).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Dispositions environnementales / Weging: 5 %
Prijs - Weging: 35 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Reconductible 2 fois 1 année.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 161-368422
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18087
Perceel nr.: 1
Benaming:

Impression d'affiches grand format

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Exihibit
1re avenue — 13e rue — zone industrielle
Carros
06510
Frankrijk
NUTS-code: FRL03
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18088
Perceel nr.: 2
Benaming:

Impression d'affiches et de documents divers

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Imprigraph
Parc de Botquelen — 3 alllée Gutenberg
Arradon
56610
Frankrijk
NUTS-code: FRH04
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18089
Perceel nr.: 3
Benaming:

Impression du Lorient Magazine

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 12
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Imaye Graphic
bd Henri Becquerel — ZI des Touches
Laval
53022
Frankrijk
NUTS-code: FRG03
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 162 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Rennes
3 contour de la Motte, CS 44416
Rennes Cedex
Frankrijk
E-mail: greffe.ra-rennes@juradm.fr
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours: tribunal administratif de Rennes; adresse ci-dessus.

Direction des instances et des affaires juridiques de la ville, 2 bd Leclerc, CS 30010, 56315 Lorient Cedex, Tél.: +33 297022245 — télécopieur: +33 297022172, Lorient (ville), F.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019