TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 68094-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Frankrijk-Nancy: Reiniging van gebouwen

2018/S 031-068094

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Métropole du Grand Nancy
22/24 viaduc Kennedy, co nº 80036
Nancy Cedex
54035
Frankrijk
E-mail: MARCHES@grandnancy.eu
NUTS-code: FRF31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://marchespublics.grand-nancy.org/

Adres van het kopersprofiel: https://marchespublics.grand-nancy.org/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations de nettoyage des bâtiments métropolitains

Referentienummer: 2017-CU-S042
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestations de nettoyage des bâtiments métropolitains.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 820 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nettoyage au siège social Kennedy

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF31
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nettoyage au siège social Kennedy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Les sous critères de jugement des offres de la valeur technique sont:

— moyens humains et matériels 25 %,

— méthodologie 20 %,

— suivi du marché, contrôle qualité des prestations 10 %,

— démarche environnementale 5 %.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nettoyage au siège social Chalnot

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF31
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nettoyage au siège social Chalnot.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Les sous critères de jugement des offres de la valeur technique sont:

— moyens humains et matériels 25 %,

— méthodologie 20 %,

— suivi du marché, contrôle qualité des prestations 10 %,

— démarche environnementale 5 %.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nettoyage au conservatoire de musique et au Museum Aquarium

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF31
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nettoyage au Conservatoire de musique et au Muséum Aquarium.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Les sous critères de jugement des offres de la valeur technique sont:

— moyens humains et matériels 25 %,

— méthodologie 20 %,

— suivi du marché, contrôle qualité des prestations 10 %,

— démarche environnementale 5 %.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 167-343781
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2017 17283
Perceel nr.: 1
Benaming:

Nettoyage au siège social Kennedy

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Melzer
107 voie de la Liberté
Scy-Chazelles
57160
Frankrijk
NUTS-code: FRF33
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 640 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2017 17284
Perceel nr.: 2
Benaming:

Nettoyage au siege social chalnot

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Melzer
107 voie de la Liberté
Scy-Chazelles
57160
Frankrijk
NUTS-code: FRF33
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 640 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2017 17285
Perceel nr.: 3
Benaming:

Nettoyage au conservatoire de musique et au museum aquarium

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/01/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Melzer
107 voie de la Liberté
Scy-Chazelles
57160
Frankrijk
NUTS-code: FRF33
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 540 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Nancy
5 place Carrière, CO nº 20038
Nancy Cedex
54036
Frankrijk
Telefoon: +33 383174343
E-mail: greffe.ta-nancy@juradm.fr
Fax: +33 383174350

Internetadres: http://nancy.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Voies et délais des recours dont dispose le candidat:

— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat,

— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA,

— recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique,

— recours contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018