Diensten - 68112-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Technische ontwerpdiensten

2019/S 030-068112

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 001-000710)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
EKRSZ_58153727
Diós árok 3.
Budapest
1125
Hongarije
Contactpersoon: Srágli Attila
Telefoon: +36 13561522
E-mail: sragli.attila@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aeek.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.aeek.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EBP keretében tervezési feladatok 8 részben - ÉPC

Referentienummer: EKR001060102018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

„Egészséges Budapest Program keretében az Észak-pesti Centrum ÉPC társkórházai infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges tervezési feladatok ellátása” - 8 részben

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 001-000710

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lebonyolító szerv nemzeti azonosítószám
In plaats van:
Te lezen:

EKRSZ_52809372

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Benyújtási határidő dátum
In plaats van:
Datum: 13/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 19/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bontás dátuma
In plaats van:
Datum: 13/02/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 19/02/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

AD-ÁEEK-ÉPC Tervezés MÓD III. dokumentumok feltöltésre kerültek.