Diensten - 68114-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

België-Gent: Deurwaardersdiensten

2019/S 030-068114

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 029-065113)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Stad Gent - Departement Financiën
0207.451.227_569547
Botermarkt 1
Gent
9000
België
Contactpersoon: Stefan Somers
Telefoon: +32 92492284
E-mail: stefan.somers@stad.gent
NUTS-code: BE234

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://stad.gent

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332549

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking - Gerechtsdeurwaarders 2019

Referentienummer: Dienstenbedrijf Financiën-Gerechtsdeurwaarders 2019-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75242110
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het betreft een opdracht van diensten. De uit te voeren diensten betreffen: de door gerechtsdeurwaarders verleende juridische diensten voor debiteurenbeheer zoals o.m. het optreden als gerechtsdeurwaarder met betrekking tot de gedwongen invordering middels dwangbevel of het uitvoeren van ad hoc opdrachten aangaande de in het bestek vermelde types vorderingen ten behoeve van de Stad Gent (en verzelfstandigde entiteiten).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 029-065113

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Het bestek Gerechtsdeurwaarders 2019, dat oorspronkelijk als bestekdocument werd opgeladen, bleek niet zichtbaar/raadpleegbaar bij de publicatie van 8.2.2019. Het bestek werd heden opnieuw opgeladen, doch nu als begeleidend document.