Diensten - 68120-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Drobeta-Turnu Severin: Stedenbouw

2019/S 030-068120

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 009-016540)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
România
Str. Mareşal Ion Averescu nr. 2
Drobeta-Turnu Severin
220131
Roemenië
Contactpersoon: Laura Burtea
Telefoon: +40 252314379
E-mail: achizitiiprimariadrobeta@yahoo.ro
Fax: +40 252316317
NUTS-code: RO413

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.primariadrobeta.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Actualizare documentație Plan Urbanistic General pentru Municipiul Drobeta-Turnu Severin și regulament local de urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referentienummer: 35998/27.12.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71410000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Actualizare documentație Plan Urbanistic General pentru Municipiul Drobeta-Turnu Severin și regulament local de urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti, conform Caietului de sarcini.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 009-016540

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
In plaats van:
Datum: 18/02/2019
Te lezen:
Datum: 11/03/2019
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
In plaats van:
Datum: 18/08/2019
Te lezen:
Datum: 11/09/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: