TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 68122-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Oostenrijk-Wenen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2018/S 031-068122

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
zH. ASFINAG Bau Management GmbH, Modecenterstr.16
Wien
1011
Oostenrijk
Contactpersoon: /PG
Telefoon: +43 50108-14342
E-mail: Volker.Weninger@asfinag.at
Fax: +43 50108-14252
NUTS-code: AT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.asfinag.at

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Infrastrukturbetreiber

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kunstbautenplanung UFT in den Phasen Vorentwurf, Genereller Entwurf und Detailentwurf (Option)

Referentienummer: 2017/PROVIA ID-Nr:12088
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Kunstbautenplanung UFT in den Phasen Vorentwurf, Genereller Entwurf und Detailentwurf (Option)

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 541 244.02 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT226
Voornaamste plaats van uitvoering:

Projektgebiet und Villach

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

S36 TA1, Judenburg – St. Georgen, Kunstbautenplanung UFT in den Phasen Vorentwurf, Genereller Entwurf und Detailentwurf (Option)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option – Detailentwurf

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 198-407469
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

S36 TA1, Judenburg – St. Georgen, Kunstbautenplanung UFT in den Phasen Vorentwurf, Genereller Entwurf und Detailentwurf (Option)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ARGE, Ingenieure Öhlinger + Partner ZT GmbH/Horn&Partner ZT GmbH,
Wien
1070
Oostenrijk
NUTS-code: AT
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 541 244.02 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Nationale Erkennungsnummer: [L-641832-8212]

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Bundesverwaltungsgericht
Erdbergstraße 192 – 196
Wien
1030
Oostenrijk
Telefoon: +43 1/60149/0
E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Bundesverwaltungsgericht
Erdbergstraße 192 – 196
Wien
1030
Oostenrijk
Telefoon: +43 1/60149/0
E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2018