Diensten - 68135-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Reparatie en onderhoud van rollend materieel

2019/S 030-068135

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 025-055658)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 125/127
Warszawa
02-017
Polen
Contactpersoon: Agnieszka Grodek
Telefoon: +48 226997235
E-mail: zp@skm.warszawa.pl
Fax: +48 226997236
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.skm.warszawa.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonanie czterech obsług technicznych poziomu P3 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 19WE

Referentienummer: FZP-351-1/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50222000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Na przedmiot zamówienia składa się:

a) wykonanie obsług technicznych P3 utrzymania czterech pojazdów – Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (EZT) typu 19WE, o numerach fabrycznych 01, 02, 03 i 04, według zatwierdzonej w dniu 2.1.2015 r. przez Prezesa UTK Dokumentacji Systemu Utrzymania EZT 19WE wraz ze zmianami, wprowadzonymi uchwałą zarządu SKM 194/2015 z dnia 6.10.2015 r., stanowiącej załącznik nr 1 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, dalej „SOPZ”, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,

b) wykonanie prac, które wykraczają swoim zakresem poza zakres obsługi P3 określony w DSU, został przewidziany w załączniku nr 2 do SOPZ.

Ponadto, w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do w szczególności do wykonania wszelkich legalizacji, demontażu i montażu urządzeń (poddozorowych, związanych z bezpieczeństwem) oraz zachowanie lub odnowienie ich oznakowania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 025-055658

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.2.2
In plaats van:

Istotne dla Stron postanowienia umowy, zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Wzór umowy stanowi integralną część SIWZ i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

Te lezen:

Istotne dla stron postanowienia umowy, zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Wzór umowy stanowi integralną część SIWZ i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: