Diensten - 68144-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2019/S 030-068144

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 243-555872)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Dirección General de la Entidad Pública Empresarial Red.es
Q2891006E
Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n
Madrid
28020
Spanje
Contactpersoon: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial Red.es
Telefoon: +34 912127620
E-mail: sg.contratacion@red.es
Fax: +34 912016371
NUTS-code: ES300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.red.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=YzklNNbkpHw%3D

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de apoyo técnico a proyectos en el ámbito de ciudades y territorios inteligentes

Referentienummer: 102/18-SP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de apoyo técnico a proyectos en el ámbito de ciudades y territorios inteligentes.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 243-555872

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiciones para la apertura de plicas
In plaats van:
Datum: 25/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 11/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: