Diensten - 68163-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Duitsland-Berlijn: Diensten in verband met software

2019/S 030-068163

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Charité – Universitätsmedizin Berlin
Chariteplatz 1
Berlin
10117
Duitsland
Contactpersoon: Zentrale Vergabestelle
E-mail: zentrale-vergabestelle-vol@charite.de
NUTS-code: DE3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.charite.de

Adres van het kopersprofiel: https://vergabeplattform.charite.de/

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wartungsverlängerung SAP ERP i.s.h.med Module (AL 3/19)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72260000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Fortführung der Dienstleistung/Wartung zur Durchführung der Systempflege, zum Siemens SAP ERP und i.s.h.med – System, erfolgt auf Grundlage des Siemens/Charité-GU-Vertrages. Dieser beinhaltet u. a. die Dienstleistung für die Charité und das Coaching von Charité-Mitarbeitern zum System

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Berlin

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fortführung der Dienstleistung/Wartung zur Durchführung der Systempflege, zum Siemens SAP ERP und i.s.h.med – System, erfolgt auf Grundlage des Siemens/Charité-GU-Vertrages. Dieser beinhaltet u. a. die Dienstleistung für die Charité und das Coaching von Charité-Mitarbeitern zum System

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Fortführung der Dienstleistung/Wartung zur Durchführung der Systempflege, zum Siemens SAP ERP und i.s.h.med – System, auf Grundlage des Siemens/Charité-GU-Vertrages. Dieser beinhaltet u.a. die Dienstleistung für die Charité und das Coaching von Charité-Mitarbeitern zum System.

Die Betreuung des hochkomplexen Systems und Umsetzung auf die Eigenheiten der Charité ist im GU-Vertrag geregelt.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
08/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Cerner Health Services Deutschland GmbH
Karl-Zucker-Str. 18
Erlangen
91052
Duitsland
NUTS-code: DE
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Datum zu V.2.1 um das heutige Datum handelt, da Technisch keine späteren Daten zugelassen werden. Der Abschluss des Vertrages erfolgt erst 10 Tage nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung (gem. § 135 Abs. 3 Nr. 3 GWB).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer des Landes Berlin
Martin-Luther-Str. 105
Berlin
10825
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Vergabekammer des Landes Berlin
Martin-Luther-Str. 105
Berlin
10825
Duitsland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rügen ergeben sich aus § 160 Abs. 3 GWB.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Vergabekammer des Landes Berlin
Martin-Luther-Str. 105
Berlin
10825
Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019