Diensten - 68164-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Polen-Krasnystaw: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2019/S 030-068164

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Miasto Krasnystaw
pl. 3 Maja 29
Krasnystaw
22-300
Polen
Contactpersoon: Radosław Dąbrowski
Telefoon: +48 825762157
E-mail: organizacyjny@krasnystaw.pl
Fax: +48 825762377
NUTS-code: PL81

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Krasnystaw w 2019 r.

Referentienummer: OR.271.2.2.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Krasnystaw w 2019 r.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 525 036.11 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511000
90513200
90513100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL81
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miasto Krasnystaw

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Krasnystaw w 2019 r.

2. Zamawiający szacuje, że w ramach realizacji zamówienia Wykonawca odbierze i zagospodaruje w okresie obowiązywania umowy następujące rodzaje i maksymalną ilość odpadów komunalnych:

2.1. niesegregowane odpady komunalne: kod 20 03 01, w ilości 3000 Mg;

2.2. szkło bezbarwne i kolorowe, opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego: kod 20 01 02, 15 01 07, w ilości 220 Mg;

2.3. papier i tektura: kod 20 01 01 w ilości, 100 Mg;

2.4. tworzywa sztuczne opakowania z tworzyw sztucznych opakowania sztucznych: kod 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, w ilości 180 Mg;

2.5. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: kod 16 02 11, 16 02 13, 16 02 14, 20 01 35, w ilości 15 Mg;

2.6. meble i inne odpady wielkogabarytowe: kod 20 03 07, w ilości 80 Mg

2.7. popiół: kod 19 01 12 w ilości 360 Mg

2.8. odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone) kod: 20 02 01, w ilości 240Mg;

2.9. opony: kod 16 01 03, w ilości 20 Mg.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Art. 12 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. L 94/65 z 28.3.2014) stanowi, że zamówienie publiczne udzielone przez instytucję zamawiającą osobie prawa prywatnego lub publicznego nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy pod warunkami wskazanymi w tym przepisie.

Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a ustawy Prawo zamówień publicznych, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. W przedmiotowym zamówieniu powyższe warunki zostały spełnione ponieważ: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie jest osobą prawną, nad którą Miasto Krasnystaw sprawuje kontrolę (100 % udziałów), ponad 90 % działalności PGK Spółka z o.o., dotyczy zadań powierzonych przez Miasto sprawującym kontrole, w PGK Spółka z o.o. nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
08/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Piekarskiego 3
Krasnystaw
22-300
Polen
Telefoon: +48 825762376
Fax: +48 825766830
NUTS-code: PL81
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 1 525 036.11 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1 525 036.11 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

W związku z brakiem możliwości niewypełnienia pkt. V.2.1) i pkt V.2.4 formularza ogłoszenia:

— w pkt. V.2.1) ogłoszenie, została podana data wysłania niniejszego ogłoszenia do publikacji a nie data zawarcia umowy (Faktyczna data zawarcia umowy zostanie podana przez Zamawiającego w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.),

— w pkt. V.2.4. ogłoszenia, została podana kwota stanowiąca wartość szacunkową zamówienia a nie całkowitą końcową wartość zamówienia. Wskazana kwota będzie stanowiła punkt wyjścia do negocjacji i może się różnić od całkowitej końcowej wartości zamówienia, która zostanie podana w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.

Jednocześnie z uwagi na ograniczoną ilość znaków jakie można wprowadzić do niniejszego formularza Zamawiający nie jest w stanie podać w pkt. II.2.4) ogłoszenia – pełnego opisu zamówienia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019