Diensten - 68198-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Belfast: Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten

2019/S 030-068198

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Procurement and Logistics Service
77 Boucher Crescent
Belfast
BT12 6HU
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Peter Smyth
E-mail: PaLSInfo@hscni.net
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Delivery of a Community Development Capacity Building Programme

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The PHA seeks to build strong, resilient communities where everyone has the potential to maximize their health and wellbeing and there has been an ongoing commitment to Community Development within health and social care because of its relevance to the tasks of promoting social inclusion, building social capital and tackling inequalities. Community Development approaches in health and social care offer opportunities for change for people and communities experiencing disadvantage and otherwise lacking the power to change their circumstances. Communities which are strong and have good infrastructure are healthier communities with people more likely to access services and take responsibility for their own health. Therefore the PHA is seeking to commission the development and delivery of a Community Development Capacity Building Programme.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 390 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The PHA seeks to build strong, resilient communities where everyone has the potential to maximize their health and wellbeing and there has been an ongoing commitment to Community Development within health and social care because of its relevance to the tasks of promoting social inclusion, building social capital and tackling inequalities. Community Development approaches in health and social care offer opportunities for change for people and communities experiencing disadvantage and otherwise lacking the power to change their circumstances. Communities which are strong and have good infrastructure are healthier communities with people more likely to access services and take responsibility for their own health. Therefore the PHA is seeking to commission the development and delivery of a Community Development Capacity Building Programme.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The value of the contract over the initial contract period will not exceed 390 000 GBP. Provision has been made for 3 extensions of 12 months. The PHA has also provided for a 40 % uplift subject to available funding and performance.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
Inlichtingen over nationale procedures zijn beschikbaar op: www.etendersni.gov.uk
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

Most economically advantageous.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 243-556675
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Contract

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
V.2.3)Naam en adres van de contractant
The Northern Ireland Community Development Health Network Ltd
30A Mill Street
Newry
BT34 1EY
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2830264606
E-mail: joannemorgan@cdhn.org
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 390 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 390 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Procurement and Logistics Service
77 Boucher Crescent
Belfast
BT12 6HU
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019