TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 68200-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Polen-Gryfino: Diensten voor ophalen van vuilnis

2018/S 031-068200

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Gryfino
ul. 1 Maja 16
Gryfino
74-100
Polen
Contactpersoon: Agnieszka Wernikowska
Telefoon: +48 914162011
E-mail: zamowienia.publiczne@gryfino.pl
Fax: +48 914162702
NUTS-code: PL42

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.gryfino.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w okresie 2018-2020 r.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90511000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie 2018-2020 r. usług komunalnych polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których:

1) zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości zamieszkałe);

2) nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości niezamieszkałe);

3) w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne(tzw. nieruchomości mieszane),

W tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),przyjmującego odpady komunalne bezpośrednio od mieszkańców Gminy Gryfino.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 21 011 419.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Gryfino.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie 2018-2020 r. usług komunalnych polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których:

1) zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości zamieszkałe);

2) nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości niezamieszkałe);

3) w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości mieszane),

W tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), przyjmującego odpady komunalne bezpośrednio od mieszkańców Gminy Gryfino.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostarczenia pojemników lub worków do zbierania odpadów do punktów wywozowych, liczony od dnia następującego po dniu otrzymania od Zamawiającego stosownej informacji / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Przeprowadzenie akcji edukacyjnej promującej selektywną zbiórkę odpadów,polegającej na dostarczeniu do każdego punktu wywozowego materiałów informacyjnych(ulotek, broszur itp.)dot. segregacji odpadów / Weging: 20 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 223-463928
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w okresie 2018-2020 r.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum
ul. Szczecińska 5
Gryfino
74-100
Polen
NUTS-code: PL42
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Eko - Myśl” Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum
Dalsze 36
Myślibórz
74-300
Polen
NUTS-code: PL42
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 365 740.74 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 011 419.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może

Ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. W przypadku postępowań o wartości zamówienia powyżej kwot określonych

W przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej.

Z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub.

Czynności zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się

Niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz.

Wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

W formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za.

Pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu

Do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego.

Wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków.

Komunikacji elektronicznej.

6. Wykonawca w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania może poinformować Zamawiającego o

Niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on.

Zobowiązany na podstawie przepisów ustawy PZP, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180.

Ust. 2 PZP.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2018