Werken - 68251-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Denemarken-Kopenhagen: Werktuigbouwkundige installatiewerkzaamheden

2019/S 030-068251

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Metroselskabet I/S
30823699
Metrovej 5
København S
2300
Denemarken
Contactpersoon: Henrik Degler
Telefoon: +45 72424903
E-mail: hede@m.dk
NUTS-code: DK012

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.m.dk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Metrotransport

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udskiftning af køleanlæg på 4 metrostationer

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45351000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Arbejdet omfattede en komplet udskiftning af køleanlæg på 4 metrostationer inkl. følgearbejder.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 3 136 935.60 DKK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45351000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK012
Voornaamste plaats van uitvoering:

Solbjerg, Flintholm, Vanløse og Lindevang

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Arbejdet omfattede en komplet udskiftning af køleanlæg på 4 metrostationer inkl. følgearbejder.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Konkurrencepris / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Kompetencer / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Teknisk løsning / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 191-432639
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Entreprisekontrakt

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
UniCool A/S
10058260
Lerhøj 5
Bagsværd
2880
Denemarken
Telefoon: +45 36369100
E-mail: denmark@unicool.com
NUTS-code: DK012

Internetadres: www.unicool.dk

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 300 000.00 DKK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 136 936.60 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denemarken
Telefoon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadres: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Konkurence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsensvej 35
Valby
2500
Denemarken
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019