Werken - 68261-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Erkenningsregeling met voorafgaande oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Duitsland-Karlsruhe: Aanleg van elektriciteit

2019/S 030-068261

Erkenningsregeling – speciale sectoren

Deze aankondiging is een oproep tot mededinging

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG
Durlacher Allee 93
Karlsruhe
76131
Duitsland
Contactpersoon: Florian Steiner
Telefoon: +49 1752107046
E-mail: f.steiner@enbw.com
NUTS-code: DE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.enbw.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Installationsarbeiten DC-und AC (Niederspannung und Mittelspannung) und der Datenkommunikation zur Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45310000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE4
NUTS-code: DE3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) DC Montage: Verstringung der Solarmodule und Anschluss an die Wechselrichter;

2) AC Montage: Verkabelungsarbeiten zwischen den Wechselrichtern und den Trafostationen, Innenparkverkabelung der Trafostationen bis zum Anschluss der Übergabestation

3) Datenkommunikation: Installation und Verkabelungsarbeiten der Datenkommunikation;

4) Blitzschutzpotentialausgleich;

5) Inbetriebnahmen der Wechselrichter, der Mittelspannung, der Datenkommunikation.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.8)Duur van de erkenningsregeling
Onbepaalde duur
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.9)Voorwaarden voor de erkenning
Voorwaarden waaraan de ondernemingen voor hun erkenning moeten voldoen:

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Die Präqualifikation erfolgt im Rahmen eines Lieferantenportals in 3 Schritten:

1) Registrierung Ihres Unternehmens im Lieferantenportal SLC der EnBW;

2) Die Präqualifikation nach den gesetzlichen Mindestanforderungen/den allgemeinen verbindlichen Unternehmensanforderungen der EnBW anhand Online-Fragebogens;

3) Beantwortung eines technischen Selbstauskunftsbogens.

Für die Lieferanten, die bereits bei der EnBW für die Tiefbau-/Netzbau präqualifiziert sind, entfallen Schritte 1 und 2. Die Bewertung ist jedoch erforderlich.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Siehe 1.9.

Zusätzlich die Einhaltung des LTMG (Mindestlohn)

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Baden-Württemberg Regierungspräsidium Karlsruhe
Karlsruhe
76247
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019