Werken - 68267-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Kroatië-Zagreb: Aanleg van spoorweg

2019/S 030-068267

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 227-520209)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
HŽ Infrastruktura d.o.o.
39901919995
Mihanovićeva 12
Zagreb
10000
Kroatië
Contactpersoon: Dubravka Sovilj, Jasmina Prvonožec
Telefoon: +385 14534258/+385 13782667
E-mail: eufunds@hzinfra.hr
Fax: +385 13783352
NUTS-code: HR04

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.hzinfra.hr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Izvođenje radova na projektu „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica“

Referentienummer: 30-EU/18-DS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet nabave su radovi na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka za brzinu 160 km/h na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica koji uključuju radove na svim infrastrukturnim podsustavima.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 227-520209

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Rok za dostavu ponuda
In plaats van:
Datum: 29/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 04/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Datum javnog otvaranja ponuda
In plaats van:
Datum: 29/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 04/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: