Werken - 68276-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Niet-openbare procedure 

Portugal-Lissabon: Bouwen van spoorwegtunnel

2019/S 030-068276

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 008-015080)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Metropolitano de Lisboa, E. P. E.
500192855
Avenida Fontes Pereira de Melo, 28
Lisboa
1069-095
Portugal
E-mail: dlo@metrlolisboa.pt
NUTS-code: PT170

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www3.saphety.com/pt/solutions/public-procurement

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Empreitada de projeto e construção dos toscos no âmbito da concretização do Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa — Prolongamento das linhas Amarela e Verde (Rato-Cais do Sodré)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45221242
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Empreitada de projeto e construção dos toscos no âmbito da concretização do Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa — Prolongamento das linhas Amarela e Verde (Rato-Cais do Sodré), de acordo com o Caderno de Encargos e restante documentação do procedimento.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 008-015080

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação
In plaats van:
Datum: 07/02/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 18/02/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
VII.2)Overige nadere inlichtingen: