Leveringen - 68297-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Spoorrails en toebehoren

2019/S 030-068297

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
00005886
Sokolovská 217/42
Praha
190 22
Tsjechië
Contactpersoon: JUDr. Csaba Csorba, advokát
Telefoon: +420 731539270
E-mail: csaba.csorba@havelpartners.cz
Fax: +420 255000110
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dpp.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Havel & Partners, s.r.o., advokátní kancelář
26454807
Na Florenci 2116/15
Praha
110 00
Tsjechië
Contactpersoon: JUDr. Csaba Csorba, advokát
Telefoon: +420 731539270
E-mail: csaba.csorba@havelpartners.cz
Fax: +420 255000110
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://havelpartners.cz/cs

Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávky nátěrů kolejových betonů a zálivky betonových a dřevěných pražců

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34941000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem této veřejné zakázky s názvem „Dodávky nátěrů kolejových betonů a zálivky betonových a dřevěných pražců“ je uzavření rámcové dohody s více, konkrétně se 3 dodavateli (s obnovením soutěže) na dodávky nátěrů kolejových betonů a zálivek betonových a dřevěných pražců.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 15 000 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34941000
44113330
44831000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010
Voornaamste plaats van uitvoering:

Místem plnění Veřejné zakázky je adresa sídla Objednatele, případně další adresy dle druhu Dodávky: Sázečská 1, 108 00 Praha 10, ČESKÁ REPUBLIKA a depo Zličín, ulice Na radosti 132/51, 155 21 Praha Zličín, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem této veřejné zakázky s názvem „Dodávky nátěrů kolejových betonů a zálivky betonových a dřevěných pražců“ je uzavření rámcové dohody s více, konkrétně se 3 dodavateli (s obnovením soutěže) na dodávky nátěrů kolejových betonů a zálivek betonových a dřevěných pražců.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 000 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Rámcová dohoda na Veřejnou zakázku s názvem „Dodávky nátěrů kolejových betonů a zálivky betonových a dřevěných pražců“ bude uzavřena se 3 dodavateli s obnovením soutěže, konkrétně s hodnocením ceny. Postup zadavatele při výběru dodavatele na plnění dílčích smluv je blíže uveden v Rámcové dohodě.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Dodavatel prokáže profesní způsobilost ve vztahu k České republice předložením dokladu podle § 77 odst. 1 ZZVZ.

Základní způsobilost se řídí § 74 a § 75 ZZVZ.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

Eventuele minimumeisen:

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Dodavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ předloží seznam významných dodávek v minimálním rozsahu 3 významných dodávek za poslední 3 roky, z nichž každá spočívala v dodávce nátěrů kolejových betonů a zálivek nových dřevěných nebo betonových pražců do stávajících kolejových betonů splňující všechny předepsané vlastnosti uvedené ve specifikaci v příloze č. 1 návrhu rámcové dohody, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace veřejné zakázky. Zadavatel požaduje, aby alespoň jedna z významných dodávek dosahovala v posledních 3 letech ročního (tj. za období max. 12 po sobě jdoucích měsíců) objemu min. 3 000 000 CZK bez DPH.

Eventuele minimumeisen:

Dodavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ předloží seznam významných dodávek v minimálním rozsahu 3 významných dodávek za poslední tři roky, z nichž každá spočívala v dodávce nátěrů kolejových betonů a zálivek nových dřevěných nebo betonových pražců do stávajících kolejových betonů splňující všechny předepsané vlastnosti uvedené ve specifikaci v příloze č. 1 návrhu rámcové dohody, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace veřejné zakázky. Zadavatel požaduje, aby alespoň jedna z významných dodávek dosahovala v posledních 3 letech ročního (tj. za období max. 12 po sobě jdoucích měsíců) objemu min. 3 000 000 CZk bez DPH.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Dodavatel může v nabídce předložit doklady o kvalifikaci v prostých kopiích nebo, není-li dále stanoveno jinak, nahradit předložení těchto dokladů čestným prohlášením či jednotným evropským osvědčením. Zadavatel upozorňuje, že si před uzavřením smlouvy od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy (nebo nestanoví-li ZZVZ jinak).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Cena za jednotlivé dodávky bude zadavatelem hrazena zpětně, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystavovaného dodavatelem vždy po podpisu dodacího listu zadavatelem, a to ve výši odpovídající nabídce dodavatele a objemu skutečných dodávek. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den podpisu dodacího listu zadavatelem.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:10
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Neveřejné elektronické otevírání obálek ve smyslu ZZVZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Vzhledem k charakteru předmětu veřejné zakázky zadavatel neorganizuje prohlídku místa plnění.

Vybraný dodavatel bude povinen před uzavřením rámcové dohody uzavřel pojistnou smlouvu na újmu způsobenou třetím osobám (vč. zadavatele) s limitem pojistného plnění alespoň na částku 5 000 000 CZK a tuto skutečnost zadavateli řádně prokázat. Dodavatel je následně povinen zajistit platnost této pojistné smlouvy po celou dobu trvání rámcové dohody. Zadavatel si vyhrazuje zrušení zadávacího řízení.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019