Leveringen - 68322-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Bełchatów: Stroomverdelingskabels

2019/S 030-068322

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
ul. Węglowa 5
Bełchatów
97-400
Polen
Contactpersoon: Paulina Gasztkowska
Telefoon: +48 447372556
E-mail: Paulina.Gasztkowska@gkpge.pl
NUTS-code: PL713

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pgegiek.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.swpp2.gkpge.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.swpp2.gkpge.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.pgegiek.pl/Przetargi
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup przewodów elektrycznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

Referentienummer: GEK/PMR-KWB/09418/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31320000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa przewodów elektrycznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów:

Część nr 1: Dostawa przewodów oponowych średniego napięcia:

L.p. Asortyment Ilość

1. Przewód OnGcrekgż-G (S) 3x95+3x50/3 mm2, 6/10kV 6 000 m

Część nr 2: Dostawa przewodów oponowych na napięcie do 0,6/1 kV:

L.p. Asortyment Ilość

1. Przewód OnGc-G 3x16+3x10/3 mm2, 0,6/1kV 50 m

2. Przewód OnGc-G 3x35+3x16/3 mm2, 0,6/1kV 100 m

3. Przewód OnGc-G 3x50+3x25/3 mm2 100 m

Część nr 3: Dostawa przewodów sterowniczych:

L.p. Asortyment Ilość

1. Przewód LGY 0,75 mm2, 300/500V 15 000 m

2. Przewód YKGSLYkonyn 20x1+1 mm2, 150/250V 300 m

3. Przewód YKGSLYkonyn 4x1+1 mm2, 150/250v 300 m

4. Przewód H07RN-F 3x1,5 mm2, 450/750V bezhalogenowy > 4 000 m

5. Przewód H07RN-F 5x10 mm2, 450/750V bezhalogenowy> 500

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa przewodu oponowych średniego napięcia

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31320000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL713
Voornaamste plaats van uitvoering:

PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Konkretne miejsce dostawy będzie każdorazowo wskazane przez Zamawiającego.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa przewodu oponowych średniego napięcia Przewód OnGcrekgż-G (S) 3x95+3x50/3 mm2, 6/10kV w ilości 6 000 m

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 56
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

SIWZ wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa przewodów oponowych na napięcie do 0,6/1 kV

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31320000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL713
Voornaamste plaats van uitvoering:

PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa przewodów oponowych na napięcie do 0,6/1 kV:

Przewód OnGc-G 3x16+3x10/3 mm2, 0,6/1kV w ilości 50 m,

Przewód OnGc-G 3x35+3x16/3 mm2, 0,6/1kV w ilości 100 m

Przewód OnGc-G 3x50+3x25/3 mm2 w ilości 100 m

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 56
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

SIWZ wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa przewodów sterowniczych

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31320000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL713
Voornaamste plaats van uitvoering:

PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa przewodów sterowniczych:

Przewód LGY 0,75 mm2, 300/500V w ilości 15 000 m

Przewód YKGSLYkonyn 20x1+1 mm2, 150/250V w ilości 300 m

Przewód YKGSLYkonyn 4x1+1 mm2, 150/250v w ilości 300 m

Przewód H07RN-F 3x1,5 mm2, 450/750V Bezhalogenowy >w ilości 4 000 m

Przewód H07RN-F 5x10 mm2, 450/750V Bezhalogenowy> w ilości 500 m

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 35
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

SIWZ wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykluczenie następuje w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca na wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanego dalej „JEDZ”, a plik musi być opatrzony Podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami pkt.16 SIWZ.

2.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów w formie elektronicznej zgodnie z zapisami opisanymi w pkt. 16 SIWZ.

2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ przesyła każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, w formie elektronicznej zgodnie z zapisami opisanymi w pkt. 16 SIWZ. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Zamawiający, przed przesłaniem zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, a w przypadku braku podstaw do przeprowadzenia aukcji elektronicznej, przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wezwie Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu, do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:

3.1 Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczy: osób fizycznych, członków zarządu, członków rad nadzorczych, prokurentów, wspólników spółek jawnych i partnerskich, komplementariuszy w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej) aktualnych na dzień ich złożenia, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert;

3.2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (informacja powinna dotyczyć podmiotów zbiorowych) aktualnej na dzień jej złożenia, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert;

3.3 Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

4. Szczegółowe informacje dotyczące oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajdują się w pkt. 12 SIWZ.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w Postępowaniu, dotyczący:

— zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizowali dostawę lub dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o łącznej wartości netto nie mniejszej niż:

a) 384 000,00 PLN netto, w przypadku składania oferty na Część nr 1 postępowania;

b) 4 000,00 PLN netto, w przypadku składania oferty na Część nr 2 postępowania;

c) 9 500,00 PLN netto, w przypadku składania oferty na Część nr 3 postępowania.

1. Wykonawca, na wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanego dalej „JEDZ”, a plik musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami pkt. 16 SIWZ.

2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w Postępowaniu, o którym mowa w pkt 10.3 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do Zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając, wraz z Ofertą, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dalej „Zobowiązanie”). Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału jakie muszą spełniać podmioty, o których mowa w pkt.3 znajdują się w pkt. 11. SIWZ.

5. Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi przedstawić wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich ilości, przedmiotu, wartości, dat wykonania i Odbiorców, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się w ww. wykazie na dostawy zrealizowane na rzecz Zamawiającego, powinien wówczas wskazać numery i daty zawarcia tych umów. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania Ofert w wysokości dla:

a) Części nr 1 zamówienia – 38 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy, 00/100);

b) Części nr 2 zamówienia – nie wymagane;

c) Części nr 3 zamówienia – nie wymagane

Niewniesienie wadium w wymaganym terminie lub w sposób określony w SIWZ, spowoduje odrzucenie Oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium, znajdują się w pkt 13 SIWZ

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Szczegółowe warunki finansowe Zamawiający określił w SIWZ

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie:

1. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;

2. muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego Zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp – fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do Oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;

3. pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego Postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, dane pełnomocnika, czynności jakie w Postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik;

4. przed zawarciem Umowy, jeżeli Oferta konsorcjum, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Szczegółowe informacje dotyczące aukcji elektronicznej są określone w pkt 21 SIWZ

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:15
Plaats:

PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Rogowiec, ul. św. Barbary 3, POLSKA, Budynek Dyrekcji, sala nr 1

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A., oraz Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GKPGE, dostępnych na stronie https://pgegiek.pl/Przetargi, jak również postanowienia kodeksu cywilnego.

Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby przy pomocy których będzie świadczył usługi przestrzegali postanowień ww. dokumentów.

2. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/Przetargi. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.

3. Zamawiający informuje, że do zapłaty za zobowiązania, stosuje MPP (Mechanizm Podzielonej Płatności) wprowadzony nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) z dnia 15.12.2017 r., która weszła w życie 1.7.2018 r.

4. Zamawiający wymaga, aby w oferowanych dostawach, udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektyw 2014/25/UE, przekraczał 50 %, osobno dla każdej Części zamówienia.

5. Zamawiający odrzuci ofertę, w której udział towarów lub oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50 %, osobno dla każdej pozycji asortymentowej w danej Części zamówienia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019