TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 68348-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Nederland-Terneuzen: Taxidiensten

2018/S 031-068348

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 019-039427)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
351960999
Stadhuisplein 1
Terneuzen
4531GZ
Nederland
Contactpersoon: M Cornelissen
Telefoon: +31 610930770
E-mail: m.cornelissen@terneuzen.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.taxi-com.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Regiotaxivervoer Zeeuws-Vlaanderen 2018

Referentienummer: CI 140
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60120000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht bestaat uit het met ingang van 1 juli 2018 uitvoeren van vervoer voor de volgende doelgroepen:

• WMO-reizigers die woonachtig zijn in Zeeuws-Vlaanderen (waaronder dagbesteding)

• Haltetaxi reizigers

• GGZ-jeugd (jeugdigen die vervoerd moeten worden in het kader van de uitvoering van de Jeugdwet)

De opdracht bevat enkel de uitvoering van het vervoer op basis van inhuur van voertuigen met chauffeur op basis van de planning van de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland (verder GVC). De Opdrachtnemer stelt voor het vervoer materieel en personeel beschikbaar en de GVC is verantwoordelijk voor de planning en aansturing van de rit

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 019-039427

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 08/03/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 26/03/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
In plaats van:

Datum: 06-06-2018

Te lezen:

Datum: 24-06-2018

Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 08-03-2018

Plaatselijke tijd: 14:00

Te lezen:

Datum: 26-03-2018

Plaatselijke tijd: 14:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zie 1e Nota van Inlichtingen.