Leveringen - 68355-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Haskovo: Elektriciteit

2019/S 030-068355

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
„Vodosnabdyavane i kanalizatsiya“ EOOD
126004284
ul. Sakar No. 2
Haskovo
6300
Bulgarije
Contactpersoon: Stanislava Zheleva
Telefoon: +359 893620278
E-mail: zop@vik.haskovo.com
Fax: +359 38665484
NUTS-code: BG422

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.vikhaskovo.bg

Adres van het kopersprofiel: http://zop.vikhaskovo.bg/home.php

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД — гр. Хасково

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Изпълнителят извършва доставка за период от 12 (дванадесет) месеца на 34 000 MWh (тридесет и четири хиляди мегаватчаса) прогнозна нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение за 82 броя обекти, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG422
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Хасково

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Изпълнителят извършва доставка за период от 12 (дванадесет) месеца на 34 000 MWh (тридесет и четири хиляди мегаватчаса) прогнозна нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение за 82 броя обекти, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 197-446465
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Мотивите за прекратяване са подробно описани в решение № 28/5.2.2019 г. на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019